Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog twee raadsleden verhieven hun stem tegen de reglementeering der prostitutie.

De Burgemeester verdedigde daarop de houding van Burg. en Weth. Hij verklaarde de prostitutie even hard te verfoeien, als de heeren die gesproken hadden, maar dat hij met hen verschilde over de middelen om het kwaad te bestrijden. Hij achtte het onderzoek, hoewel het niet op een gemeentelijke verordening berustte, niet «onwettig" omdat de vrouwen zich ïvrijwillig" daaraan onderwierpen en ook «vrijwillig" f3 betaalden. Wel kon hij niet ontkennen, dat de politie het onderzoek zooveel mogelijk bevorderde en eenigen drang op cle vrouwen, die zich in het openbaar prostitueeren, uitoefende, evenmin, dat de politie daarvoor al de middelen aanwendde die haar ten dienste staan, maar .... »een gedwongen betaling van boete of een gedwongen geneeskundig onderzoek bestaat niet" zeide de Burgemeester.

Dr. v. Staveren was het hiermee niet eens en meende dat het woord «drang", door den Burgemeester gebezigd, in klank weinig verschillende van dwang, in deze hangende quaestie ook volkomen dezelfde beteekenis had.

Nadat de heer Van der Pols den Burgemeester nog gewezen had op de noodzakelijkheid om tenminste het oprichten van nieuwe bordeelen te verbieden en Dr. v. Staveren toegezegd had, dat er eerlang een voorstel tot verbod van bordeelen bij den Baad zou worden ingediend, werd de geanimeerde discussie gesloten.

De post op de begrooting werd daarna wederom aangenomen ; maar dezen keer stemden 5 raadsleden tegen.

(Off. Verslag, pag. 248.)

In 1890 begon het spelletje opnieuw, zoodra de bewuste post van f 2000 weer aan de orde was.

De heer Van der Pols opende nu de rij en verklaarde openlijk, wal eigenlijk het onoverkomelijke struikelblok tegen dezen begrootingspost was. 't Was de «keuring" en volstrekt niet de belooning van f2000 voor den politiedokter. «Waarom toch keuring van vrouwen en geen keuring van mannen, die als ze besmet zijn, toch evenveel gevaar voor de maatschappij opleveren?" was zijn gezonde vraag.

«De keuring van de vrouw," zeide hij verder, «heeft niet

Sluiten