Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verspreiding van besmettelijke venerische ziekten en geen gereglementeerde zoogenaamde keuring bestond.

Dr. v. Staveren bestreed krachtig de zienswijze van Burg. en Weth.

Hij deed duidelijk uitkomen, dat het »toezicht op de verspreiding van besmettelijke venerische ziekten ', waarop Burg. en Weth. in hun Memorie van Antwoord doelen, bestaat in een r>onderzoek aan den lijve" en vroeg: »Wat is dat anders dan keuring? óf, als de kracht van hun betoog ligt in de woorden" vgeen gereglementeerde keuring'", »is keuring dan soms geen keuring meer, als zij niet geschiedt krachtens een wettelijk vastgestelde verordening 1"

Hij bleef dan ook het oordeel der medici over de plaatselijke regeling van den toestand der Prostitutie hoogst wenschelijk achten en diende een motie in, waarbij het advies der doctoren gevraagd werd.

Na een korte bespreking werd die motie met 38 stemmen tegen 2 aangenomen.

Thans ruim anderhalf jaar later, heeft het advies der Rotterdamsche medici Burg. en Weth. bereikt.

Dit advies werd gegeven, nadat van een Commissie van 5 doctoren, die de opdracht gekregen hadden den toestand der prostitutie te Rotterdam nauwkeurig te onderzoeken, hunne zienswijze in twee belangrijke rapporten hadden neergelegd.

Die Commissie was reeds in Dec. 1899 door de medici benoemd en bestond uit de heeren: Sannes (sedert vertrokken), Polak, v. Ziegenweidt, Broes van Dort, voorstanders en v. Dugteren en v. Staveren, tegenstanders van reglementeering.

En hoewel nu de meerderheid en de minderheid dier Commissie tot verschillende conclusies kwamen; de minderheid zich verklaarde voor afscha.fing van bordeelen en sanitair toezicht, terwijl de meerderheid beide wilde behouden, maar door betere regeling het toezicht verscherpen, toch heeft de vergadering van doctoren die 7 Mei plaats had, zich geschaard aan de zijde der minderheid.

Uit de besprekingen die toen plaats hadden, kwam duide-

Sluiten