Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste plaats dezen grondregel aan: dat, wijl het menschelijk geslacht van zijnen oorsprong af verloren is en aan het verderf overgegeven, zij, die behouden worden, alléén door vrije genade Gods van den ondergang worden bevrijd. Dat daarom de een boven den ander niet wordt gesteld door eigen verdienste, maar wijl allen gelijkelijk de genade onwaardig zijn, zij behouden worden, die God naar Zijnen wil heeft uitverkoren. Vervolgens daalt hij dieper af, dat God, wijl Hij de Schepper is der wereld, met volle recht zoodanig beslist over leven en dood, dat men Hem geen rekenschap mag afeischen. maar dat Zijn wil, om zoo te zeggen, de oorzaak der oorzaken is. Op deze wijze maakt Paulus God echter niet tot een tiran, gelijk de Sophisten redeneeren over Zijne onbeperkte macht. Doch wijl Hij een ontoegankelijk licht bewoont, en Zijne oordeelen in diepte alle afgronden overtreffen, beveelt Paulus ons om voorzichtig alleen in Zijn besluit te berusten, opdat niet door al te groote nieuwsgierigheid die onmetelijke chaos ons al onze zinnen beneemt. Dwazelijk leiden dus enkelen uit deze plaats af, dat als God uit twee broeders den een ververkiest met achterstelling van den ander, dat Hij dan beider verdienste te voren heeft aangezien. Want opdat Jakob van Ezau zou verschillen, moest hij noodzakelijk door God van hem worden afgezonderd, anders zou er geheel geen verschil tusschen hem en zijnen broeder geweest zijn. Dit woord van Paulus moet steeds in het oog gehouden worden, dat niemand boven een ander uitmunt door zijn ijver of deugd, maar alleen door Gods genade. Hoewel beide broeders overigens van nature gelijk waren, vertoont Mozes ons toch in Ezau's persoon als in een spiegel, hoe alle goddeloozen zijn, die aan hun eigen verstand worden overgelaten en niet door Gods Geest bestuurd worden. In Jakob s persoon toont hij, dat de genade der aanneming niet ledig is in de uitverkorenen, omdat de Heere haar met Zijne roeping krachtig bezegelt.

Hoe kwam het dus, dat Ezau zijn eerstgeboorterecht veil had? Hij was verstoken van Gods Geest en vond slechts

Sluiten