Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand, d. i. zonder schranderheid en ijver, maar eenvoudig van wil en begeerte, oprecht, zuiver en eerlijk. Hetzelfde woord staat in Ps. 119 : 1: „Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel."

Over de woorden in Gen. 25 : 27: „Wonende in tenten", haalt Luther met groote instemming de verklaring van Lyra aan, n.1.: dat men onder „tenten" niet slechts deze tenten als woningen moet verstaan maar ook als heiligdommen voor de gemeenschappelijke samenkomsten, zooals wij zeggen: kerken en scholen. Want het huis Gods en de kerk was in Abrahams (dus ook in Izaks) huis. Daarom, als er van Jakob staat: „wonende in tenten" tegenover het omzwerven van Ezau, zoo wil dit zeggen: „hij zocht daar allereerst het Koninkrijk Gods."

Over Genesis 25 : 31 — 34 vinden wij eene treffende verklaring. Hij zegt: „Hier is een belangrijke vraag ontstaan over het koopen en verkoopen van het eerstgeboorterecht. Want het is een geestelijk goed, hetwelk niet geoorloofd is te koopen of te verkoopen. (Zulks noemt men Simonie. Vertaler.) Derhalve is het de vraag, of beiden hebben gezondigd, de een door te verkoopen, de ander door te koopen. Lyra zegt, dat Ezau gezondigd heeft door te verkoopen , maar dat Jakob door te koopen gezondigd zou hebben ontkent hij, omdat hij naar Goddelijk raadsbesluit de eerstgeborene was, naar de Godspraak: „De meerdere zal den mindere dienen." Ezau was in het bezit van het eerstgeboorterecht, hetwelk hem niet toekwam. Ofschoon hij wegens zijne geboorte het zich aanmatigde, zoo was het toch niet naar Gods wil, dat hij het behield. Maar het is zooals het spreekwoord luidt: „Zalig zijn de bezitters", daarom konde Jakob het hem niet ontnemen; ook kon Ezau zich beschermen met menschelyk en goddelijk recht en met zijn geboorterecht, want dat kent alle bezitting en heerschappij toe aan den eerstgeboren tweelingbroeder. De Wet legt hem bovendien een dubbel deel van het vaderlijk goed toe. Derhalve, indien God het niet had veranderd, en dat recht had teruggenomen, zou Ezau's

2

Sluiten