Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden door den Heiligen Geest worden bestuurd, maar dat het geringe licht, dat hun den weg wijst, is gehuld in tal van nevelen van onwetendheid en dwalingen, zoodat zij terwijl zij den rechten gang houden en het wit in het oog houden toch gedurig wankelen. Kortom, zoowel in Izaiik als in zijne vrouw behield in 't algemeen het geloof de eerste plaats in hun hart. Maar beiden zijn door een bizondere onwetendheid of door andere gebreken óf van den rechten weg een weinig afgeweken óf hebben op den weg aanstoot gegeven. Desniettemin staat Gods verkiezing vast, ja zelfs zóó, dat Hij door het bedrog der vrouw Zijnen raad uitvoert en het op deze wijze handhaaft, dat al de lof over Zijne zegening toekomt aan Zijne genadige goedertierenheid."

Ys. 11. „Dat Jakob niet uit eigen beweging zich voor zijnen vader stelt en veeleer vreest, dat hij op bedrog betrapt den vloek zal wegdragen, is zeer in strijd met het geloof. Want als (Rom. 14 : 16) de Apostel leert, dat al, wat niet uit het geloof is, zonde is, zoo heeft hü de kinderen Gods op dezen grond der bescheidenheid gesteld, dat zij zich niet veroorlooven zullen om iets met een twijfelend of verward gemoed te ondernemen. Deze zekerheid is de eenige regel om wèl te handelen. Steunende op Gods bevel zullen wij moedig beginnen met hetgeen, waartoe Hij ons roept. Omdat Jakob nu hierover niet zeker is, zoo toont hij, dat er aan zijn geloof ontbreekt en gewis, hoewel het hem niet geheel ontbreekt, zoo is het toch een uitgemaakte zaak, dat het in dit opzicht gebrekkig is. Maar dit voorbeeld bewijst ons opnieuw, hoe niet altijd door dit of dat gebrek het geloof wordt uitgebluscht. Evenwel, zoo God in Zijne knechten dit alzoo verzacht, dat Hij tot hunne zaligheid ten beste keert, wat door hen verkeerds wordt gedaan, zoo mogen we daaruit geen vrijheid nemen om te zondigen. Het is door eene verwonderlijke barmhartigheid Gods, dat Jakob niet is vervallen van de genade der aanneming. Wie zal niet eerder voor zich zeiven Treezen dan er des te stoutmoediger door te worden!

Sluiten