Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nekkig vast en weerstreeft niet meer, maar zegent den jongstgeborene en overwint zich zeiven. Zonder twijfel denkt hij bij zich zeiven: Het is de raad Gods, waaromtrent uwe huisvrouw u heeft onderricht: „De meerdere zal den mindere dienen." Want het is niet waarschijnlijk, dat hem dit door zijne vrouw niet is medegedeeld of dat het hem medegedeeld is en het hem ontschoten is. Derhalve zult gij voor de besturing Gods wijken en Gods raad en besluit niet veranderen. Het is een voorbeeld, dat ons leert om onze begeerten, waaraan ook de vromen onderworpen zijn, te matigen en ons aan Gods wil te onderwerpen. De geloovige zondigt niet, wanneer hij leeft naar de gewone wet Gods. Maar wanneer God door uitverkiezing of buiten den gewonen regel iets wil, dan zal het verstand der vromen zich Gode onderwerpen en het goddelijk besluit gehoorzamen.

Voorts wat aangaat de daad van Rebekka en Jakob, op het eerste gezicht schijnt het vermoeden van trouweloosheid niet te ontbreken, want het schijnt dat het door bedrog en listen verricht is, maar als wij nauwer toezien zullen wij bemerken, dat de geheele zaak door Gods voorzienigheid is geleid, Die te voren zich in een Godspraak aan de vrouw had geopenbaard. De geloovige vrouw herinnert zich het Goddelijk woord: „De meerdere zal den mindere dienen" en aan dit woord kleefde zij door onwankelbaar geloof vast. Alzoo voedt zij dan Jakob van kindsbeen af op, daarnaar richt zij al haar plannen in, dat is al haar streven, dat de jongstgeborene den oudere te boven ga en zij zondigt niet, daar zij alles doet naar Gods woord. Het is dus godsvrucht, geloof en vreeze Gods, ja geestelijk, wat Rebekka doet: geen haat, geen bedrog. Rebekka komt met haren persoon voor den dag uit godsvrucht en door den Geest, Izaiik met zijnen persoon uit begeerten des vleesches. Laat ons dus hieruit leeren om niet te bedriegen noch iets uit list te doen, maar de Christelijke volharding te betrachten, welke altoos ziet op het Woord en op de verkiezing Gods, en niet door de begeerten des vlce-

Sluiten