Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onwaardig was. Hier komen oorzaak en gevolg overeen en de bevestiging des Heiligen Geestes komt er bij: Izaak echter wordt bedrogen, 't welk op zichzelven wel een zware en afschuwelijke zonde is tegen den echtgenoot, vader en naaste, ook tegen den broeder en tegen allen regel. Maar zooals het Gode behaagd heeft, alzoo is het geschied: want de gehoorzaamheid aan de ouders, de broederliefde en liefde in !t algemeen moet wijken voor de eerste tafel der wet. Den broeder of vader liefhebben met verachting Gods is een haat tegen God. „Zoo iemand komt tot Mij" zegt Christus „en niet haat zijnen vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn." (Luc. 14 : 26.) Daar heft God de wet op, zoodat ik niet schuldig ben de tweede tafel te gehoorzamen. Maar in geval, dat eerste en tweede tafel niet met elkander strijdig zijn , daar blijft de wet en de gehoorzaamheid."

Wij lezen ook het volgende:

„Hier doet, zich nog eene andere vraag voor over deze allerheiligste vrouw, die wel door den Heiligen Geest gedreven wordt en voortvaart in haar geloof, maar toch veel vermetels doet en zich en haren zoon in velerlei gevaar brengt. Het is een zeer schoon plan, dat zij zoo met list den oudsten zoon voorkomt en de bokjes kookt en den vader met een fijn bedrog bedriegt - het gaat haast het verstand eener vrouw te boven — om zijne handen in te wikkelen en zijn gladde huid met de vellen der bokjes te bedekken. Maar dit is dwaas gedacht, dat zij niet merkt, dat de vader zijnen zoon op een andere wijze kan herkennen dan met de oogen, die hem benomen waren. Zij ziet niet dat groote venster, n.1. de stem, die den mensch allermeest openbaar maakt, al zijn de andere zintuigen onbekwaam om te oordeelen. Zij kan op geenerlei wijze bedekt of veranderd worden. Ja, wat meer is, het oordeel der stem is nog zekerder dan wanneer men het gelaat zelf aanschouwt. Daarom zoude Rebekka haren zoon wel in het allergrootst gevaar gebracht hebben, zoo God niet wonder

Sluiten