Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol alles had bestuurd. Hoor toch, wat antwoordt de vader! Als Ja.kob zegt: „Ik ben uw zoon" herkent hij terstond de stem van Jakob en zegt: „De stem is Jakobs stem, de handen zijn Ezau's handen." Daar zal hij zonder twijfel geschrokken zijn en gedacht hebben, dat hij alles niet recht overwogen had. Ik zou zeker spoedig weggevlucht zijn op dat antwoord des vaders: „de stem is van Jakob, de stem is van Jakob enz."

Dit behoort echter alles tot den troost der geloovigen — hun raad en werk moet gelukkig zijn, omdat het in geloove wordt ondernomen. „Want hun. die gelooven (Statenvertaling: „dengenen, die God liefhebben enz."), moeten alle dingen medewerken ten goede (Rom. 8 : 28). Het geloof rust niet, alle dingen zijn voor hetzelve mogelijk, ook om eenen heiligen man te bedriegen. Alzoo vaart Rebekka voort en denkt er niet aan, hoe zij zich en haren zoon Jakob blootstelt aan zeer groot gevaar. Want Izaiik had wel kunnen zeggen: Waarom wilt gij uwen vader bedriegen en uwen broeder berooven? Of meent gij dat ik uw stem niet kan hooren en kennen? Daar stond toch waarlijk alles op het spel. En hoe zou Jakob, door deze stem geschokt, gedacht hebben: „O moeder, wat hebt gij gedaan? Vader geeft acht op de stem en het is ons niet eens in den zin gekomen om ons tegen dit herkenningsteeken in acht te nemen." Alzoo is Jakob in de grootste angsten geweest, maar hij volhardt in de gehoorzaamheid aan zijne moeder, die tot hem heeft gezegd: „Uw vloek zij op mij!" Daarom is het een voortreffelijk geloof geweest, waardoor zij zich tegenover den wederstrevenden Jakob heeft gesteld. Zy zegt: „Lieve zoon, redeneer niet meer: ik beveel en gebied het u en zoo iets kwaads daaruit komt, ik wil, dat het op mij kome, hetzij vervloeking hetzij zegening, ga slechts voort in mijnen naam, op mijn bevel en gebod: zoo gij vervloekt zult worden, ik zal het dragen." Alzoo kan niemand spreken, tenzij vol des geloofs en des Heiligen Geestes. Want dat een mensch alzoo zijnen zoon heen zendt en bloot stelt aan

Sluiten