Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer zeker gevaar van gevloekt te worden en nochtans alzoo gelooft, dat men, als het kwaad afloopt, al het kwade en zelfs den vloek wil dragen, ziet, dat kan niet iedereen, maar dat is het werk van een allervurigst geloof. Zij zal dan verder wel gebeden hebben: „O, hemelsche Vader! geef, dat mijn zoon alles wel recht en gelukkig mag uitvoeren!" En daar is het haar niet in den zin gekomen, dat de vader de stem zou kennen. Daarom, als iemand bedriegen wil, die moet aan alle dingen denken, die moet een goed geheugen, een groot verstand en vele slimheid bezitten. Ik ten minste zoude in zulk een geval niet bekwaam zijn, maar spoedig alles in de war brengen. En ook Rebekka is niet voorzichtig genoeg geweest; waar zij het allermoest tegen had moeten waken, dat heeft zij het allerminst voorzien, zoodat het met de geheele zaak bijna op niets ware nitgeloopen. Maar het geloof overwint en komt alle dwalingen en gevaren te boven, zooals Rebekka geloofd en gesmeekt en Jakob gehoorzaamd heeft; ten slotte zooals de Godspraak beloofd had, alzoo komt de uitslag er mede overeen. Want het geloof maakt de hoorenden doof, de zienden blind en omgekeerd: kortom het zondigt niet en verliest niet. En of het al eens door dwaasheid of vermetelheid zich stoot, God is gewoon dit te voorzien en te verbeteren, zoodat de dwalingen bedekt worden, en het gelukkig afloopt."

Aangaande vs. 36 zegt Luther:

„Hier verheft zich de vijandschap (van Ezau) tegen zijnen broeder: „Is het niet, omdat men zijnen naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee malen heeft bedrogen ?" Het is echter beide gelogen. Gij Ezau liegt: weet gij niet, wat gy te voren gedaan hebt? Gij hebt zelf vrijwillig de eerstgeboorte verkocht, als gij zeidet (Gen. 25 : 32): „Ik ga sterven, waartoe mij dan de eerstgeboorte?" Den zegen hebt gij veracht, dien zegen, die ook na den dood van kracht is. Daarna hebt gij ook geen acht gegeven op Gods bevel: „De meerdere zal den mindere dienen"; daarom z«t gij niet meer de eerstgeborene, maar de kooper is de

Sluiten