Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgeslagen, maar zij werden gelezen, en dat zonder nadeelige gevolgen. Ons geslacht is in dezen ongetwijfeld, zoo al niet kuischer, dan toch gevoeliger geworden. Maar mogen wij na zóó ver gaan in het rekening houden daarmeê, dat daardoor de samenhang eener geschiedenis verbroken wordt en de personen in een ongunstig daglicht gesteld worden? Immers neen! En daarom zal bijv. met betrekking tot deze geschiedenis, zoo wij haar recht willen doen verstaan, ons niets overblijven, dan het daarvoor onmisbare bericht omtrent hetgeen vóór de geboorte van Izaks beide zonen gebeurde, op zijn minst het antwoord Gods aan Rebekka met zoo veel takt den kinderen mede te deelen, dat aan de billijke eischen der welvoegelijkheid voldaan wordt. Indien men wilde beginnen met het overdreven gevoel van zedigheid ten koste der Schriftwaarheid ter wille te zijn, dan zou men ten laatste niet eens het zevende gebod kunnen laten leeren of bij de uitlegging daarvan de bedoelde zonden bij den waren naam kunnen noemen , d. w. z. men zou niet van hoererij kunnen spreken.

„Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een man verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten." Het leven der beide broeders is de beste commentaar op deze woorden, die hen ons in korte trekken voor oogen stellen. Het is hier vooral de vraag, wat het wil zeggen: „Jakob werd een oprecht man." Tegenover de heerschende begrippen van oprechtheid is het goed, aan de hand van den grondtekst te doen zien, wat de Bijbel onder oprechtheid verstaat, namelijk het zich geheel aan God, bij God houden, het in alles, voor alles, legen alles op God vertrouwen en Hem in weerwil van alles aanzien en belijden als hot hoogste goed en deel, wat dan verder ook niet zonder heilzamen invloed kan blijven op het leven in het algemeen. Zoo hebben wij ook het woord „oprecht" in Gen. 17: 1 naar zijne beteekenis en verband te verklaren. Van Jakob gezegd, vormt de uitdrukking „oprecht man" een treffende tegenstelling met de bijvoeging „hoereerder" en vooral met

Sluiten