Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Korten tijd geleden verscheen van de hand der Heeren Dr. H. P. Bosscha, geneesheer, en W. Jansen J.Hzn., directeur van het Zander-Instituut te Utrecht, eene brochure, getiteld: „De Medico-Mechanische Zander-Instituten. Hoe ze werken en wie er genezing kan vinden."

In hun voorbericht zeggen de Schrijvers o. a.: „Dit boekje heeft ten doel de onjuiste voorstellingen weg te nemen, die in den laatsten tijd omtrent de ZanderInstituten in omloop zijn gebrach*"

Het is ons bij lezing der bro> 'mre niet.recht duidelijk geworden, welke onjuiste voorstellingen in den laatsten tijd in omloop zijn gebracht, noch door wie(n) en op welke wijze.

Integendeel, de inhoud van het geheele boekje is eene schetterende, onwaardige reclame voor de Zandergeneesmethode, ten koste van elke andere mechanotherapie. De brochure is voor rekening der gezamenlijke Zander-Instituten gedrukt, en wordt ruimschoots verspreid, in eene stad van ons land bijna huis aan

Sluiten