Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene rompheffing moet verrichten uit eene zeer moeielijke uitgangshouding. Komt dit in eene inrichting voor heilgymnastiek ooit voor, vragen wij Schrijvers? Zijn fig. 1 en 2 niet eene parodie op eene heilgymnastische beweging ter versterking der rugspieren ?

Van tweeën één, óf de Schrijvers zijn er tegen beter weten in op uit, de manueele behandeling, als uit den tijd, als antiek voor te stellen, öf zij meenen in ernst, dat zóó behandeld moet worden en dan beklagen wij de patiënten, hun vroeger toevertrouwd. En dan de tegenstelling om te bewijzen, dat de Zander-apparaten „rfe beste zijn in 't gebruik„Patiënt zit in een stoel, de armen kan hij gemakkelijk over twee armhouders leggen. Een kussentje drukt hem in den rug." Het kan niet gemakkelijker en zachter; het is, alsof men op kousen en sloffen genezing vinden kan. Nog eens kiezen wij als voorbeeld de dame, die volgens Schr. haar leven in slenterige rust slijt, en tengevolge daarvan kwijnt. Wij hebben bij deze onze beschouwiug meer bepaald de groote Zander-Instituten op het oog. In de kleinere zijn de schaduwzijden geringer en de uitkomsten beter, omdat de individualiteit van den heilgymnast hier meer op den voorgrond treedt, ofschoon het resultaat der behandeling daar echter eveneens afhankelijk is van het aantal patiënten, dat in zekeren tijd door één heilgymnast behandeld wordt. De zorgen zijn hier niet zoo drukkend, omdat bij kleiner bedrijfskapitaal minder winst behoeft te worden gemaakt.

Sluiten