Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Madzy bemint Seerp van Adeelen in het geheel niet.

Op pag. 163 zegt ze zelf: „Wat heb ik gedaan? Mijn hand toegezegd aan een man, voor wien ik geen liefde gevoel, wiens onhandelbare aard mij ongelukkig zal maken." Toch besluit ze Seerp van Adelen te huwen, hoewel ze hem niet liefheeft — neen erger nog — terwijl haar hart klopt voor een ander n.1. voor ridder Deodaat van Verona. En dat geheele huwelijksbesluit liet ze afhangen van gestelde woorwaarden. (zie pag. 161 en 162.) Van Lennep had haar dit besluit niet moeten laten nemen, ze daalt daardoor zeer in onze achting, want ze degradeert er zich door tot koopwaar. Niet dat iets dergelijks misdadig is — in de maatschappelijke wereld zijn immers tallooze huwelijken slechts koopcontracten — maar een ware Vrouw met verheven, edele ziel is tot zulk een daad niet in staat.

En hoe wordt Madzy ons geschetst in haar werkelijke liefde? Het samenzijn in de legertent van Deodaat bij Utrecht (zie pag. 289) is in het begin mooi en lief; doch het einde van het onderhoud is een desillusie. We konden van een romancier iets anders verwachten.

Deodaat de fiere, edele, ridderlijke Jonkman en de Roos van Dekama daar vereenigd onder het krijgshaftig tentgordijn — twee elkander vurig liefhebbende zielen elkaar weervindend na lange, wreede scheiding!

Uw Monna Vannastift Maurice Maeterlinck! Uw Adindapenseel Multatuli! O wat heerlijke idealen zoudt ge gewrocht hebben in het marmerblok der Kunst met uw godgewijden artiestenbeitel!

O Van Lennep! Van Lennep!! Waarom niet dat tentgordijn gesymboliseerd tot een blauwen gelukshemel? Waarom niet die beide liefdezielen zacht laten samenvloeien tot één goddelijke oniruisching van Geluk? Waarom niet het onbewuste, reine geluk van kuische zielemengeling zacht laten dalen in hun zaligsidderende harten? Eros' goddelijke glimlach verbeidde hen reeds in devote neerknieling voor zijn diamanten gelukstroon!

Hier Van Lennep hadt ge een Vrouw kunnen schetsen in al de verheven macht harer reinste liefde! Hier had

Sluiten