Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op pag. 415 plotseling verandering krijgen en Reinout een wettige zoon van Bianca's kamenier is. Dit is een zwakheid van den schrijver, hij had de vooropstelling moeten handhaven, hoe pijnlijk die ook wezen mocht, het is een eisch der kunst. Van Lennep wil ook aan zijn „Roosvan Dekarna" een eenigszins filosofische strekking geven.

In zijn voorrede op pag. 8 zegt de schrijver n.1. — „Na het ten einde brengen der roman zal de lezer de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon; noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene tenminste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit haren oorsprong te billijken, altijd zal moeten achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart en gelijk de schrijver (Rodenburg) zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen„Wacht en stille zit." —

Het aan Rodenburg ontleende motto luidt in zijn geheel: „Wat baat het, of gij draaft en zwoegt en u verhit, Fortuin liefst hem bezoekt, die wacht en stille zit."

De waarde dezer energiedoodende stelling laten we aan uw eigen oordeel over; doch wenschen te constateeren: dat die stelling in de roman alleen eenigszins van toepassing is op Deodaat, die Madzy nooit heeft gezocht en veel heeft te danken gehad aan het toeval en vervolgens dat Van Lennep, om zijn stelling te bewijzen, alweer een verkeerd tijdperk heeft gekozen. De Riddertijd toch was waarachtig geen tijd van wachten en stilzitten.

Geen afbreuk wenschen we evenwel te doen aan Van Lennep als wetenschappelijk man; maar boven den arduinen tempel der wetenschap welft zich de azuurblauwe hemel der Kunst. En een artiest d. w. z. een schepper van ideëen en idealen; de mensch, die het groot- schoon wil, die, zich verheffend boven het gewone de massa overheert en boeit door de macht van de schoone uitingen zijner ziel — een artiest is Van Lennep beslist niet. Zijn stijl bereikt zijn zenith in zijn natuurbeschrijvingen, die teekent hij dikwijls zeer lief en gevoelvol; maar gloed en verhef-

Sluiten