Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in verschillende kleuren, doch naar één sierlijk vaandel-model, de tent romdom versieren en door hun diepe beteekenis den bezoeker onwillekeurig tot nadenken stemmen. En nog vóór straks een der sprekers het woord zal nemen, gevoelt men het, 't is de liefde van Christus, die de harten bewoog deze tent op te richten: 't is de liefde van Christus, die uit alles spreekt, en die straks het volle licht van het Evangelie zal ontsteken te midden van eene in 't duistei zoekende wereld.

De banken zijn hoogst eenvoudig. Bij de opening vertelde Br. VETTER, dat de tent reeds gewijd was, want zoo goed als van iedere zitplaats was reeds een ziel tot den Heer gekomen.

En wanneer wij hier nog aan toevoegen, dat er voor "behoorlijke ventilatie is gezorgd en dat de tent des avonds door acetyleengas wordt verlicht, dan kan men zich eenigszins een denkbeeld vormen van deze tent der samenkomst.

Alleen merken wij nog op, dat bij de opening vooral een alleraangénaamsten indruk maakte dat witte zaagsel tusschen de gangpaden ingestrooid op de groene graszoden.

De opening der tent geschiedde onder leiding van Prof. IS. VAN DIJK uit Groningen, de man met zijn ruimen, diepen blik, en tegelijk met zijn heerlijken eenvoud, zonder ooit te laten vergeten, dat men te doen heeft met iemand, die in wetenschappelijke „gnosis" gerust met iederen hoogleeraar of man van wetenschap zich meten kan; dit zij ter eere Gods hier neergeschreven.

De verrassende tegenwoordigheid van H. M. de Koningin verhoogde niet weinig de plechtigheid, zoo indrukwekkend als deze op zich zelf reeds was. Het drukte op geheel dit nieuwe verschijnsel of phenoneem op het gebied der hedendaagsche Inwendige Zending, tegenover ons voor nieuwigheden uitteraard beducht volk, al aanstonds zeker cachet van betrouwbaarheid en lokte die eigenaardige onschadelijke benieuwdheid uit, die niet verre staat van belangstelling en toetreding.

Welgelukzalig is het volk, welks Vorstin zulk een heerlijk voorbeeld geeft. Ons volk merke daarop! Zoolang Vorsten door woord of daad met den apostel getuigen: ,,Ik schaam mij het Evangelie van Jezus Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid,'1 zoolang hebben wij nog een groote verwachting voor een volk, gelooven wij aan de toekomst van een volk. Alleen het Evangelie maakt een volk groot. Gerechtigheid verhoogt een volk.

Onmiddellijk nadat H. M. verschenen en binnengetreden was en Haren zetel ingenomen had — op Haar eigen verzoek in alle stilte en zonder begroeting — werd de eerste strophe opgegeven uit de zangen voor deze bijzondere samenkomst opzettelijk aangegeven:

Dankt, dankt nu allen God,

Met blijde feestgezangen!

Van Hem is 't heuglijk lot,

Het heil, dat wij ontvangen.

Hij ziet in Christus ons Altijd genadig aan;

En heeft ons dag aan dag Met gunsten overlaan.

Nadat Ds. COUVÉE een kort gebed had uitgesproken, geheel deze ure en de Tentzending zelve eerbiedig en kinderlijk ootmoedig aan den Heer opdragende, las Prof. VAN DIJK uit Jesaja 40 voor tot waar men komt aan die heerlijke woorden: ,,Ziet hier is uw God!"

Na een enkel woord van welkomstgroet aan al de aanwezigen, stelde hij de vraag aan de orde, die natuurlijk in aller hart leefde: „Wat bedoelt hot Comité der Nederlandsche Tentzending, hier tegenwoordig, met de Tentzending zelve?"

Sluiten