Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna onoverkomelijken aard, komen hem in den weg en bedreigen hem en minstens Ö0°/o van hen, die dit zouden moeten ondervinden, zou er onder bezwijken.

Maar de kleine man komt ze natuurlijk te boven, zij het dan ook na veelvuldige tegenslagen en dikwijls hevig lijden niet alleen van lichamelijken maar ook van geestelijken aard. Maar het slot is schoon, tot groote voldoening van de lezers en lezeressen, die zeer zeker allen hebben meegestreden tegen elk^n hinderpaal, hebben meegeleden als het moedige kind zich weer eens bedrogen had in de eerlijkheid der menschen, die hebben meegeliuild bij een treffende gebeurtenis maar die vast ook luide medejuichten als hij reden had victorie te roepen.

Moge dit mooie boekje door velen uwer gelezen worden, want het is met veel gevoel geschreven, het grijpt u aan en het is waar. Maar de grootste waarde er van is, dat het verheft en de wil staalt. Ieder, die geen schoolopleiding heeft genoten of een zeer gebrekkige en voor een groot deel aan eigen geestkracht zijn plaats heeft te danken, zal in dit werkje iets van zijn eigen geschiedenis terug vinden, al is die dan ook minder rijk aan avonturen. Het is voor hen tevens eene krachtige aansporing \ol te houden, zich niet te laten ontmoedigen.

Voor hen, die wel school hadden zij het eene aanmoediging zich zelf aan te grijpen en wel te bedenken, dat de Maatschappij er recht op heelt van hen mear te verwachten dan van degenen die de „Koninklijke weg" niet mochten of konden volgen.

De voornaamste strekking van het boekje is echter m.i. deze, dat het eene aanklacht is, eene zware beschuldiging tegen de Frausche Maatschappij, het ernstig verwijt bevat, dat die Maat schappij kinderen, onschuldige wezens, geheel onvoorbereid de wereld inzendt, om een ambacht te leeren, terwijl de strijd zóó zwaar is, dat zij bijna allen moeten vallen, velen om nooit weer op te staan.

Men heeft dan ook in Frankrijk, met name te Parijs, reeds jaren geleden allerlei pogingen gedaan, van alles beproefd om verbetering te brengen, zoowel door de Wetgevenden macht als met behulp van het particulier iniatief.

dr. zaaier zegt daarvan in een rapport over ons ambacbtsonderwijs, vermoedelijk dateerende van 1879, o. a. bet volgende:

„Nergens schijnt echter een grondiger onderzoek naar den „toestand der opleiding van aanstaande handwerkslieden ingesteld „te zijn dm in Frankrijk, in het bijzonder te Parijs. Ik wenscli „daaromtrent eenige bijzonderheden mede te deelen aan de hand „van eeu hoogst belangrijk rapport over de opleiding der hand„ werksleerlingen te Parijs, door den heer gréard uitgebracht op „verlangen van léon say, toenmaals prefect van het „Departement ,de la Seine."

Sluiten