Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„maar geen idee had van eene bijzondere inrichting als de Ambachtsschool.*'

.Deze schoone inrichting verdient inderdaad te worden gekend „en nagevolgd .... Zoo de school aan de indnstrieëlen geene „volkomen werklieden verschaft, geschikt om werkzaamheden te „verrichten, die zich in hunne werkplaatsen voordoen; de knapen „die de school verlaten, zijn toch geoefend in de behandeling „van het gereedschap ; zij hebben geleerd wisk'inde, ornament-, „bouwkunstig- en machine teekenen, het vvasschen (van teeke„ningen), het boetseeren eu onderscheidene andere nuttige en „practische kundigheden, waardoor zij in staat zijn beter te „begrijpen, en bij gevolg beter, en met meer smaak, juistheid „en begrip het weik uit te voeren, dat hun wordt opgedragen."

„Deze woorden'' zegt de heer witkamp, „verdienden des te „meer opmerking, daar de heer pompée bij de discussiën in het „Congres, vóór hij de Ambachtsschool bezocht, zich geschaard „had onder hen, die het practisch professioneel onderwijs op de „school hadden afgekeurd."

„In Frankrijk", zegt i>r. zaaier, „is het ambachtsonderwijs „voor leerjongens op vierderlei wijze toegepast geworden. Men „heeft vooreerst het theoretisch onderwijs in de werkplaats ge„bracht; ter, tweede de werkplaats in de school; ten derde heeft „men weikplaats en school onafhankelijk naast elkaar geplaatst; „ten vierde heeft men eene afzonderlijke Ambachtsschool gesticht „a".n alle eischen van de opleiding van leerjongens voldoende. „Het eerste stelsel is in eenige groote etablissementen toegepast. „De jongens, die daarin na het verlaten der lagere school zijn „opgenomen, genieten enkele uren daags of 's avonds theoretisch „en technisch onderwijs in localen, die aan de werkplaatsen „verbonden zijn. Het tweede stelsel is in enkele particuliere „scholen toegepast. Als de kinderen het lager onderwijs achter „den rug hebben, worden zij, die hpt begeeren, over verschillende „aan de school verbonden werkplaatsen verdeeld; zij worden „daar in hun handwerk geoefend en krijgen eiken dag nog een „paar uren les op de school. In de derde plaats heeft men voor „de jongens, na het verlaten der lagere school, een cursus ingericht. waar zij enkele uren per dag les krijgen, terwijl zij „het overige deel van den dag bij patroons werken. Het vierde „stelsel: de oprichting van eeue zelfstandige Ambachtsschool, „is te Havre toegepast, waar in 1867 zulk eene inrichting van „gemeentewege tot stand kwam. Het onderwijs, dat kosteloos „is, omvat de ambachten, die op hout en ijzerbewerking betrekking hebben. Zes uren per dag worden aan handenarbeid, „vier uren aan theoretisch en technisch onderwijs besteed. Op „het eind van den 3-jr,rigen cursus wordt een diploma en een

Sluiten