Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toewijding in groote mate moesten vergoeden, wat aan tijd, ruimte en geschikte leermiddelen ontbrak. , , ,

Men was toen al lang tot de overtuiging gekomen dat al dat kleine teekenwerk het vaktoekenen niet tot zijn recht kon brengen al vrees ik, dat in die richting tegenwoordig eemge

overdrijving heerscht. i„

Maar het vakonderwijs is toen niet ingevoerd, «venmin als het dat nu zal worden gedaan, om de eenvoudige reden dat liet al lan<* bestond voor er één Ambachtsschool was opgericht. Het is in dien tijd alleen veel verbeterd, men kreeg betere inzichten en be«on te begrijpen, dat het meer moest, zijn in overeenstem min" "niet de beliö-ften en eischen van het leven.

Toch. en ik zeg het met volle overtuiging, ook hier moet men voorzichtig zijn. want waarlijk, men gaat wat ver.

Niet alleen bij het Ambaehtsonderwijs maar ook elders. De zucht om het onderwijs in zulke banen te leiden, dat he zoo spoedig mogelijk tot het doel zal voeren speelt hur parten en hoe goed de bedoeling ook moge wezen, hoe practiscb men ook wenscht te zijn, bekruipt mij de vrees, zoo nu en dan, dat men te veel op de vlakte blijft en vergeet een goeden grond

^ Overal is tijd - oor noodig en degelijke voorbereiding, en welke meth* de men ook moge bedenken, in de eerste plaats moet er gewerkt worden, is jaren lange, vlijtige oefenmg een eerste eisch om het tot iets te brengen.

Maar ik wil verder gaan.

Door het voortdurend zich ontwikkelen van het Ambaehtsonderwijs op de Dagscholen, kon het wel met anders of ook de Burgeravondscholen en Teekenscholen moesten daarvan de gbvolgen ondervinden. Ook daar begon men in te zien dat het vakonderwijs niet moest zijn een bijzaak, maar behoorde te domineuren. Er was reeds zonneklaar gebleken, dat de eeisten, naar den ouden trant, niet gewild waren en de schoolbevolking als gevolg daarvan steeds verminderde. Het te groot aantal onderwijsvakken werd ingekrompen en het teekenonderwijs, dat groote veranderingen onderging, kreeg den boventoon De gevol.ren hiervan waren dan ook verrassend want het aantal leerlingen -ani zoo toe. dat men steeds op uitbreiding bedacht moest zijn, wilde men aan de vele aanvragen om plaats voldoen.

De «rootste stoot werd echter gegeven toen, 12 1*9J een Inspecteur bij liet M. O. werd benoemd, hoofdzakelijk voor tiet vakonderwijs aan jongens en meisjes. Dank zij het kiacbti0 optreden van dezen ambtenaar volgde een tijdperk van grooten vooruitgang en ijverig werkt hij mede aan het tot stand komen van een net van inrichtingen, verspreid over ons ?eheele land en ten dienste van haar of hen, die in den meest uitgebreiden zin

Sluiten