Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gebracht. Vele onderwerpen zal men moeten overslaan, ook dan, als men het onderwijs zoo eenvoudig, zoo sober mogelijk inricht.

Toen ik het genoegen mocht smaken, een bezoek te ontvangen van de twee Directeuren der Geweibe fortbildungscbulen, waarover ik reeds gesproken heb, had ik tevens gelegenheid nog iets naders te vernemen van het vakonderwijs, dat op die scholen gegeven wordt. Slechts 2 uren per week wordt danr tegenwoordig aan het vakteekenen besteed, maar dat zal spoedig worden verdubbeld. Mij bleek gedurende ons zeer aangenaam en hartehik onderhoud. dat men bij hen op een keerpunt is gekomen. Het langzame, ontzettend veel geduld en lankmoedigheid vorderende voortschrijden, dat het teekenonderwijs bij onze naburen zoo eigenaardig kenmerkte, het streng doorgevoerd methodische waarbij ontzettend veel gewicht werd gehecht aan de voorbereiding, het groot aantal oefeningen bij het elementair lijnteekenen, de projectieleer, de perspectief en de schaduwleer, dikwijls oorzaak, dat het noodigste niet tot zijn recht kon komen, is overboord geworpen om plaats te maken voor een zoo sober mogelijk opgevat constructie-teekenen, zóó sober, dat zelts de allergeringste versiering is uitgesloten en uit den booze wordt beschouwd. Van profileering geen sprake: de a.s. meubelmaker mag geen bandje, geen hol, geen kwart- of halfrond meer teekenen, want dat is k unst. Als voorbeeld schetste een der lieeren een tafelpoot met regel. Dat waren twee viernijdige prasma's zonder meer. En toen ik een beetje ondeugend opmerkte, dat een ameublement in dien geest stellig een gezelligen, aangenamen indruk moest maken, lachten zij recht hartelijk mee, maar meenden toch dat hunne opvatting nog zoo slecht riet was.

Als ik de heeren goed begrepen heb legt men zich er op toe, zich strikt te bepalen tot de onderwerpen, die in het gespecialiseerde bedrijf, waarin de leerling een plaats gevonden heeft, vervaardigd worden. Het is dus africhten naar een scherp omlijnd en zeer beknopt programma. Hier is de reactie aan het woord, waarbij men van het eene uiterste in het andere is vervallen. Een reactie, zooals de geschiedenis er zoovelen aanwijst. Waarlijk geen benijdenswaardige toestand en Ve-re van verheffend of ontwikkelend. . .

Of dit zoo blijven zal? Volgens mijne vaste overtuiging niet. 't Is een overgangsperiode, die niet lang duren zal. De Duitsclier is te beredeneerd en te verstandig. Er is immers al eene verandering? Want waarom anders nu reeds het aantal uren te verdubbelen ? Weest er verzekerd van, dat liet bezoek, eerst van twee hooge Regeeringsambtenaren, spoedip gevolgd door dat der twee Directeuren, niet zonder invloed zal blijven op hun vakonderwijs.

Sluiten