Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonden. In het Rapport van den Inspecteur wordt dat dan ook krachtig aanbevolen

Laat men toch alle eenzijdigheid vermijden en de verschillende wijzen van opleiding, zooals die in ons land bestaan en bewezen hebben nuttig te zijn, zooveel mogelijk tot een goed en groot geheel vereenigen.

Men doe het ook niet voorkomen of de „nijvere" alleen hierbij belang heeft, hij alleen wat heeft te zeggen. Want allen hebben belang in eene goede opleiding, velen zijn gerechtigd zich te doen hooren.

Dat de nijverheidsman dat recht bezit, wie zal het ontkennen, maar ook de ambachtsman heeft er belang bij en mag vorderen gehoord te worden.

Maar behalve dezen, zijn er nog tal van anderen, die, al kunnen zij noch tot de eene uoch tot de andere categorie gerekend worden, door hun breeden kijk op de dingen, hun groote bekwaamheden en uitgebreide kennis of door de vele diensten, reeds aan de vakopleiding bewezen, niet alleen het vulste recht hebben in deze belangrijke zaak mee te spreken, maar daarbij onmogelijk gemist kunnen worden.

Ook de Vakleeraar worde in de gelegenheid gesteld zijn licht te laten schijnen. Hem voor te stellen als een leek, is kinderachtig en de handelwijze van groote menschen onwairdig, ten eerste omdat zij in den regel uit het ambacht zijn voortgekomen en de behoeften daarvan dus kennen, ten tweede omdat zij kennis van onderwijs bezitten en te dien opzichte een schat van ervaring hebben kunnen opdoen. Men zal dan ook wel doen, hem niet buiten te sluiten en onmondig te verklaren.

Alleen door samenwerking en gemeen overleg is het mogelijk tot eene goede oplossing en weer een schrede dichter bij het doel te komen, dat ons allen, zij het dan ook eenigszins vaag, voor oogen staat en dat wij zoo graag villen bereiken, n.1. het weerbaar maken van een zoo groot mogelijk aantal vrouwen en mannen, ook ten bate van de nijverheid maar vooral tot zegen van ons Vaderland.

C. ZANDEK.

Sluiten