Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPPORT over een Model-Arbeidsovereenkomst voor Handels- en Kantoorbedienden.

Dc arbeidsovereenkomst in het algemeen.

Bedoeling der ModelOvereenkomst.

Dc arbeidsovereenkomst is, naar de bewoordingen van art. 1687ce B. W.:

„de overeenkomst, waarbij de eene partij, dc arbeider, „zich verbindt, in dienst van de andere partij, den werkgever, „tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten".

Deze overeenkomst is onderworpen aan een aantal wettelijke bepalingen, die, hoewel de contractvrijheid in het algemeen bestendigend, voor een deel partijen beperken in hunne bevoegdheid overeen te komen wat hun goed dunkt.

Het terrein der wettelijke bepalingen is echter, helaas, niet dan na veel moeite onder de bekende terreinen te rangschikken en dus voor verreweg de meeste arbeiders, — ook

Is de Modelovereenkomst daartoe voldoende?

Aanvulling var de opdracht der Commissie

de intellectueele — gevaarlijk. Toch worden zij, evenals elk staatsburger, geacht er mede bekend te zijn en dragen zij zelf de verantwoordelijkheid en de gevolgen, indien zij misstappen. Een gids is dus dringend noodig en als zoodanig is de model-arbeidsovereenkomst bedoeld.

Een gids kan aan velen tegelijk uit den aard der zaak slechts één weg aanwijzen, die hem het best toeschijnt. Zoo gaat het ook met de model-overeenkomst en, hoesvel natuurlijk het streven moet zijn, door practische propaganda zooveel mogelijk eenheid te bereiken, is het begrijpelijk, dat er steeds collega's zullen zijn die moeten of willen afwijken. Door deze afwijkingen kan de model-overeenkomst niet alleen en in elk opzicht van dienst zijn en moet dus naar verdere hulpmiddelen worden uitgezien.

Hoewel het feitelijk buiten hare taak ligt, heeft dc commissie gemeend de beraadslaging over die verdere hulp1 middelen mede onder hare werkzaamheden te moeten opnemen

Sluiten