Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat den vakverenigingen in dezen nog meer te doen staat.

Wat de arbeidsovereenkomst moetinhouden.

Wat de arbeidsovereenkomst verder nog kan inhouden.

en vleit zij zich met de gedachte, dat deze voortvarendheid haar slechts ten goede zal worden aangerekend.

Z\j heeft ten slotte gemeend, dat een overzicht van de wel en niet toegelaten afwijkingen der wetsvoorschriften en een overzicht van de gevolgen der model-overeenkomst het best als gids door de wettelijke bepalingen kon dienen en biedt deze overzichten afzonderlijk bij dit rapport aan onder den titel ..Gids voor hen, die een arbeidsovereenkomst aangaan".

Ook met dit hulpmiddel is, daarvan is de commissie zich bewust, niet iets gegeven, dat in alle gevallen den weg wijst; zooiets is trouwens onbestaanbaar.

Toch acht de commissie het gewenscht, dat nog meer voor den handels- en kantoorbediende wordt gedaan, hem nog meer voorlichting gegeven worde dan hij in dit rapport met bijbohooren zal vinden. Van groot practisch nut zou daartoe h.i. zijn een permanent lichaam of commissie, die in zaken, zoowel betrekkelijk tot het aangaan «in eene arbeidsovereenkomst als tot de uitvoering en gevolgen dier overeenkomst, adviezen geeft.

Eene arbeidsovereenkomst zal in het algemeen moeten omvatten bepalingen omtrent:

a. den aard van den te verrichten arbeid;

b. het loon, dat zal worden genoten;

c. de wijze en tijd van betaling daarvan:

d. den tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan ;

c. de wijze waarop zij eindigt:

/. de tijden waarop de arbeid moet worden verricht (arbeidsduur, rusturen en rustdagen).

Verder kan de arbeidsovereenkomst nog regelen:

de voorschriften, waarnaar de arbeider zich heeft te gedragen (arbeids-rcglementen);

de bevoegdheid va 1 den werkgever tot het opleggen van boeten;

de wijze waarop wijzigingen in de overeenkomst tot stand komen.

Sluiten