Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Loon). voldoet aan de voorwaarden bij algemeenen maatregel

van bestuur gesteld;

•2". ten aanzien van minderjarige arbeiders het beding, dat een gedeelte van het loon, gedurende de minderjarigheid verdiend, door den werkgever ten name van den arbeider, overeenkomstig de voorschriften van art. 1637s, zal worden geplaatst op de Rijkspostspaarbank of in een ander, aan de wettelijke eischen voldoend fonds. Voldoening van het loon. Bij mondelinge overeenkomst mag niet worden afgeweken van het voorschrift, dat uitbetaling van het loon zal geschieden als volgt:

Indien het loon bij de week of bij kortere tijdsruimte is vastgesteld, telkens na eene week;

indien het loon is vastgesteld bij eene tijdruimte, langer dan eene week, doch korter dan eene maand, telkens na verloop van den tyd, waarbij het loon is vastgesteld;

indien het loon bij de maand is vastgesteld, telkens na eene maand ;

indien het loon bij langere tijdruimte is vastgesteld, telkens na een kwartaal.

Wel mogen deze termijnen bij mondelinge overeenkomst worden ingekort.

Bedingen, welke de strekking hebben een zeker bedrag van het loon op den betaaldag niet uit te betalen, mogen mondeling nooit worden gemaakt.

Elk beding, dat de verplichting des werkgevers, den arbeider dat gedeelte van zijn loon, dat in inwoning, kost of andere levensbenoodigdheden mocht zijn vastgesteld, te voldoen volgens plaatselijk gebruik, mits overeenkomstig de vereischten van gezondheid en goede zeden, inkort, is nietig.

Nietig is ten aanzien van arbeiders, wier in geld vastgesteld loon f 4.— per dag (= f 1200— per jaar) of minder bedraagt, elk beding, waarbij wordt afgeweken van de wettelijke verhooging van het loon, indien dit niet op tijd wordt uitbetaald.

Vorm van het loon. Het loon van arbeiders, welke niet bij den werkgever inwonen, mag niet anders worden vastgesteld dan in :

Sluiten