Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Loon). 1°. geld ;

2°. voedsel te nuttigen, alsmede verlichtings- en verwarmingsmiddelen, te gebruiken, ter plaatse waar ze worden verstrekt;

3°. kleeding, door den arbeider bij de waarneming der dienstbetrekking te dragen;

4". t.ene bepaalde hoeveelheid der voortbrengselen van liet bedrijf, waarin het loon verdiend wordt, of der grondof hulpstoffen, in dat bedrijf gebruikt, een en ander voor zoover die voortbrengselen of grond- of hulpstoffen, wat aard en hoeveelheid betreft, behooren tot de eerste levensbehoeften van den arbeider en z\jn gezin, of als grond- of hulpstoffen, werktuigen of gereedschappen in het bedrijf des arbeiders worden gebezigd, en in ieder geval met uitsluiting van alcoholhoudenden drank :

5°. het gebruik van eene aangewezen woning of lokaal, van een bepaald stuk grond of van weide of stalling voor een bepaald aantal, naar de soort aangeduide dieren, toebehoorende aan den arbeider of aan een der leden van zijn gezin; het gebruik van werktuigen of gereedschappen, alsmede van het onderhoud daarvan ;

6". bepaalde werkzaamheden of diensten, door of voor rekening van den werkgever voor den arbeider te verrichten ;

7°. onderricht, door of vanwege den werkgever aan den arbeider te verstrekken.

Ook de straf, die op overtreding dezer bepaling staat, n.1. dat het in ongeoorloofden vorm vastgesteld loon, op geld gewaardeerd, 5 maal verschuldigd is, met maximumverhooging tot 1' i-maal het gebruikelijke loon, mag op geenerlei wijze worden gewijzigd.

Ontslag.

Men zie voor de bepalingen, die met betrekking tot het ontslag, niet inogen worden gemaakt, hetgeen bij „Opzegging" en ..Opzeggingstermijn" is medegedeeld.

Sluiten