Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier zij alleen vermeld, dat niet mag worden afgeweken van de bepalingen, dat noch alleen dc werkgever, noch alleen de arbeider mogen beslissen of een dringende reden tot beëindiging der dienstbetrekking in den zin der wet aanwezig is.

Opzegging.

Nietig is het beding, waarbij wordt afgeweken van de bepaling, dat dc weigering des arbeiders, zich te vereenigen met een nieuw reglement, dat wordt ingevoerd, of met eene wijziging in het bestaande, wordt aangemerkt als een opzegging, uiterlijk tegen den dag der invoering van het nieuwe reglement of der wijziging.

Nietig is elk beding, waarbij des arbeiders bevoegdheid, de dienstbetrekking, wanneer die is aangegaan voor langer dan vijf jaren of voor den duur van het leven van een bepaalden persoon, van het oogenblik, waarop sedert haren aanvang vijf jaren zijn verloopen, op te zeggen met inachtneming van een termijn van zes maanden, wordt uitgesloten of beperkt.

Opzeggingstermijn.

Mondelinge afwijking van de bepaling, dat de termijn van opzegging gelijk is aan den tijd, die gewoonlijk tusschen twee opeenvolgende uitbetalingen van het in geld vastgesteld loon verstrijkt, doch niet langer dan zes weken, is nietig.

Elk beding, dat voor een arbeider, die f 4.— per dag (= f 100.— per maand - f 1200.— per jaar) of minder verdient, den opzeggingstermijn langer dan in de vorige alinea is aangegeven stelt, indien de usance geen langeren termijn aangeeft, is nietig.

Proeftijd.

Elk beding, waarb\j de proeftijd niet voor beide partijen gelijk, of wel op langer dan twee maanden gesteld wordt, alsmede elk beding, waarbij tusschen dezelfde partijen een nieuwe proeftijd wordt aangegaan, is nietig.

Sluiten