Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren, mag door hem bij elke uitbetaling van het loon niet meer in vergelijking worden gebracht, dan een vijfde gedeelte van het in geld vastgestelde loon, hetwelk alsdan zoude moeten worden uitbetaald; terzake van hetgeen hij krachtens de bepalingen van dit artikel in het geheel zoude kunnen vorderen, mag de schuldvergelijking niet verder gaan dan tot twee vijlde gedeelte van hetzelfde bedrag.

2°. wegens beslag, door derden op het loon gelegd.

Beslag onder den werkgever op het door dezen aan den arbeider verschuldigd loon, is, indien het in geld vastgesteld loon, vier gulden per dag of minder bedraagt, niet verder geldig dan tot een vijfde gedeelte van het in geld vastgestelde loon. Is het in geld vastgesteld loon hooger dan vier gulden per dag, dan is ten aanzien van dit bedrag beslag evenzeer slechts tot een vijfde gedeelte geldig en is op het meerdere beslag onbeperkt toegelaten. Geenerlei beperking geldt, indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heelt.

Bedrag der schadeloosstelling.

De schadeloosstelling, bedoeld onder de rubriek ,Schadeloosstelling"' en wel voor datgene waartoe de arbeider zal zijn gerechtigd volgens sub 1°. en 2°. en eveneens die, waartoe do werkgever gerechtigd is in het daarbij genoemde geval, is bij eene dienstbetrekking, voor onbepaalden tyd aangegaan, gelijk aan hot bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den duur van den opzeggingstermijn. Bij eene dienstbetrekking voor bepaalden termijn overeengekomen, is zij gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den tijd, dat de dienstbetrekking volgens de artikelen 1639c en had behooren voort te duren.

Is het loon der arbeiders, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet naar tijdruimte vastgesteld, dan geldt de maatstaf van artikel 1637o.

Sluiten