Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1303 B. W. luidt: „Dengone te wiens opzichte de verbintenis niet is nagekomen, heelt do keus oin óf de andere part\j, indien zulks mogelijk is, tot nakoming der overeenkomst Le noodzaken. of dezelver ontbinding te vorderen, niet vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Faillissement van don werkgever.

Onder de bevoorrechte schulden des werkgevers is nu opgenomen :

„Het loon van den arbeider over liet verschenen jaar en hetgeen over het loopende jaar verschuldigd is, benevens het bedrag dor verhooging van dat loon ingevolge art. 16387 ') alsmede het bedrag der uitgaven, dooi' den arbeider voor den werkgever gedaan, mitsgaders het bedrag der schadevergoeding, door den werkgever aan den arbeider bij het einde der dienstbetrekking krachtens art. 1639/J) verschuldigd; dat voorrecht komt ten bate ook van hem') te wiens behoeve dat loon, krachtens de artikelen 374/; en 440c wordt uitbetaald"'.

'i Zie: „Te late voldoening van het loon". si Zie: „Onrechtmatige verbreking der dienstbetrekking".

'i De voogdijraad.

Van den dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld.

Arbeiders in dienst van den gefailleerde kunnen de dienstbetrekking opzeggen, en hun kan wederkeerig door den curator de dienstbetrekking opgezegd worden, met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter, dat in elk geval de dienstbetrekking kan worden geèindigd door opzegging met een termijn van zes weken.

Getuigenbewijs.

Getuigenbewys is in twistgedingen, betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst, toegelaten.

Bloed- en aanverwanten, mitsgaders arbeiders in dienst van partijen zullen, in twistgedingen, betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst, als zoodanig noch onbekwaam zijn, noch kunnen gewraakt worden.

Sluiten