Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kosten van het aangaan der arbeidsovereenkomst.

Wanneer de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan, zijn de kosten der akte en andere bijkomende onkosten ten laste van den werkgever.

Kwitanties.

Kwitanties terzake van betaald loon zijn vrij van zegel.

Loon.

Bestaat het loon voor het geheel of voor een gedeelte in een bedrag, dat afhankelijk is gesteld van eenig gegeven, dat uit des werkgevers boekhouding móet kunnen blijken, dan heeft de arbeider het recht, van den werkgever mededeeling te verlangen van zoodanige bewijsstukken als voor hem noodig zijn om tot de kennis van dat gegeven te geraken.

De mededeeling van de bewijsstukken door of vanwege den werkgever geschiedt desverlangd onder uitdrukkelijke verplichting van geheimhouding door den arbeider.

De verplichting tot geheimhouding is voor zoover noodig opgeheven, indien de opgave in rechte wordt betwist.

Machtiging tot ontvangst van het loon.

Machtiging van een derde tot het in ontvangst nemen van het loon der arbeiders moet steeds schriftelijk geschieden.

Volmacht tot invordering van het loon, onder welken vorm of welke benaming ook door den arbeider verleend, is steeds herroepelijk.

Overdracht, inpandgeving, of elke andere handeling waardoor de arbeider eenig recht op zijn loon aan eenen derde toekent, is slechts in zoover geldig, als een beslag op zjjn loon, geldig zoude zijn.

Ongeoorloofde voldoening van het loon.

Voldoening van het loon, voor zoover zij anders plaats heeft gehad, dan bij de overeenkomst of de wet is bepaald, is nietig. De arbeider behoudt het recht, van den werkgever

Sluiten