Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien liet loon bij langere tijdruimte dan eene maand is vastgesteld, telkens na een kwartaal.

Men zie in dit verband do bewoordingen van liet formulier.

De uitbetaling van het in geld doch niet naar tijdruimte vastgestelde loon, zal geschieden niet inachtneming van bovenstaande bepalingen, met dien verstande, dat dit loon geacht zal worden te zijn vastgesteld bij de tijdruimte, waarbij het loon gewoonlijk wordt vastgesteld, voor den arbeid, welke ten aanzien van aard, plaats en tijd het meest nabij komt aan den arbeid, waarover het loon verschuldigd is.

Voor zoover het in geld vastgesteld loon bestaat in een bedrag, dat afhankelijk is gesteld van eenig gegeven, dat uit des werkgevers boekhouding moet kunnen blijken, zal de uitbetaling geschieden telkens wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande, dat de uitbetaling ten minste eenmaal per jaar zal geschieden.

Voor zoover dit gegeven betreft de winst in des werkgevers onderneming of een deel daarvan behaald en de aard van het bedr\jf of het gebruik medebrengt dat deze winst eerst na een langer tijdstip dan één jaar wordt bepaald, kan b\j schriftelijk aangegane overeenkomst of by reglement worden bedongen dat de uitbetaling telkens na die bepaling zal geschieden.

Uitkeering uit eenig fonds of krachtens wettelijke verzekering.

Zie: „Aanspraak op het loon bij verhindering om te arbeiden".

Verhooging van liet luon wegens vertraagde uitbetaling.

Zie: „Voldoening van het loon-' (Tijd).

Verhindering urn te arbeiden of te laten arbeiden.

Zie: «Aanspraak op het loon bij verhindering om te arbeiden".

Sluiten