Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voldoening van het loon.

Bedrag.

Bij iedere uitbetaling zal het geheele bedrag van het verschuldigde loon worden voldaan.

Zie verder „Aftrek van het loon".

Plaats.

Indien de plaats der voldoening van het loon niet bij overeenkomst of reglement, of door het gebruik, is bepaald, geschiedt de voldoening, hetzij ter plaatse waar de arbeid in den regel wordt verricht, hetzij ten kantore des werkgevers, indien dit gelegen is in dezelfde gemeente waar de meerderheid der arbeiders woont, hetzij a ui de woning des arbeiders, ter keuze van den werkgever.

Tijd.

De werkgever is verplicht den arbeider zijn loon op den bepaalden tijd te voldoen.

Voor zoover het in gold vastgesteld loon, of hot gedeelte daarvan, «lat overblijft na aftrek van hetgeen door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden overeenkomstig de bepalingen van dezen titel rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den derden werkdag na dien waarop ingevolge de bepalingen onder „Uitbetaling van liet loon" vermeld, de betaling had moeten geschieden, heeft de arbeider, indien deze nietbetaling aan den werkgever is toe te schrijven, aanspraak op eene verhooging wogens do vertraging, welke voor den vierden tot en met don achtsten werkdag, bedraagt v(jf ten honderd per dag en voor eiken volgenden werkdag één ten honderd, met dien verstande, dat do verhooging wegens vertraging in geen geval do helft van het verschuldigd bedrag zal te boven gaan. Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hom mot het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen.

Sluiten