Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lig ?" Ik wijs op liet aan die stof zoo na verwante en lang gelieel onschadelijk "•ea'chte sahcylzuur, waaromtrent als conserveermiddel soortgelijke strijd gevoerd is als aangaande saccharine, die ten nadeele ervan eindigde. Geeft men eenmaal den fabrikant-winkelier een vrijbrief voor dergelijke, in ieder geval onnoodige, bijmengselen, dan zal hij ze ook vrijelijk gebruiken, en daarin ligt juist het gevaar.

Tot nu toe spraken wij voornamelijk over liet open saccharine-gebruik, als tabletjes. Dat is echter niet liet ergste, want in den regel weet dan de verbruiker wat, en hoeveel, hij binnen krijgt. Een veel grooter gevaar schuilt in het heimelijk gebruik der saccharine door fabiikanteu en winkeliers, 0111 daarmede in hunne koopwaren de dure suiker uit te sparen. Hoe groot dat misbruik hier te lande is, weet niemand met juistheid, maar liet laat zich enigszins raden uit de invoercijfers, en bovendien: liet laat zich bewijzen uit de treurige ervaringen, die bij 'tonderzoek van voedings- en genotmiddelen aan den dag komen. Eerst in de laatste jaren is in dit opzicht de saccharine-qnaestie van werkelijk belang. Vroeger was die stof te duur, ongeveer li 80 per K.ü. Allengs is de prijs tot nauwelijks of tl < per K.(r. gedaald, dus men heeft nu ruim l K.li. „suikerwaarde" voor 2' .cent. en toen eerst is saccharine een goudmijn voor knoeiers geworden, liet zijn in de eei .-*t e plaats de nieuwerwetsche zoete dranken, waarin tegenwoordig vaak saccharine schuilt: siropen, limonades, vruchtenwijnen, alcoholvrije likeuren enz. Schrijver dezes heeft verleden jaar in een vakblad gewaarschuwd tegen die goedkoope limonades 3), louter uit chemicaliën bereid, zoogenaamde vruchtensappen, die nooit de schaduw eener vrucht gezien hebben. Die waarschuwing is niet onopgemerkt gebleven - vooral niet van de zijde dei verwoede verkoopers. (Wat al brieven ik toen ontving, van heinde en verre! Sommige bloemzoet-vermanend, andere dreigend-beleedigend. Een fabrikant, de wreedste van allen, wilde mij zelfs een kist van zijne knust limonade ten geschenke zenden).

Ste'«is heet liet, dat 't met die dranken niet zoo erg is. Maar zoo vaak in onze steden de limonades enz. onderzocht worden, zoo vaak vindt men in sommige saccharine, aniline, saponine. amylacet.int en andere foezelaclitige essences, t) Voor 't bereiden van lenion squash (.kwast") Verkoopt men vunzige kwastkoekjes, bestaande uit saccharine en wijnsteenzuur. De eerlijke fabrikant is ten slotte daarvan het slachtoffer, hij moet én zijn suiker én zijn vruchtensap duur betalen, eq liet, groote publiek, alleen op de goedkoopte lettend, gaat zijn deur voorbij, en koopt net zoo

lang het vervalsehte bocht tot de politie het verbiedt. Niet anders

is het niet de jam fabricage. Ook in deze industrie wordt groot misbruik gemaakt van saccharine eene deloyale concurrentie, schadelijk voor de soliede nijveren, en schadelijk ook voor de volksgezondheid. In gelijke mate geldt zulks voor het gebruik van saccharine bij de koek-en suikerbakkers. ,

I)e bewijzen zijn er, <lit sterk toorenien»le is, ook ;il weer, oind.u de accijns suiker zoo duur is. en tóch aan het verlangen naar zéér goedkoop „lekkers" moet, worden voldaan. Eene vriendelijke waarschuwing aan de ouders, om toch toe te zien wat den kinderen aan koekjes, gebakjes en suikergoed wordt toegediend, mag hier niet ontbreken. Koopt die waren alleen bij vertrouwde personen, en eischt van de winkeliers

Sluiten