Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ronduit de verklaring: dat er geenerlei saccharine of andere dergelijke „zoetstof", doch alleen suiker en honig, in hun bedrijf wordt verwerkt.

Het gaat niet aan te beweren, dat, daar de suiker in die gevallen, als ook 111 koftie en thee, slechts als genotmiddel gebezigd wordt, de saccharine, die ook zoet smaakt, als zoodanig haar gelijke is. De velen, die van dat „zoet" der saccharine tot brakens toe walgen en die al na een paar tabletjes aan zichzelf den ougunstigen invloed op eetlust en spijsvertering kunnen waarnemen, zullen niet zoo grif toestemmen, dat saccharine als „genotmiddel" de echte suiker vervangt, het is dan ook slechts een psmido-surrognat. Bovendien, men mag in suiker (evenmin als in boter, vleesch enz.) de twee functies van genotmiddel en voedingsmiddel niet scheiden, vooral niet met betrekking tot de volksvoeding.

Op één oorzaak van 't overvloedig industrieel gebruik van saccharine in Nederland moet ik hier wijzen : het is de ongeregelde toestand van onze voedingsmiddelen-controle.

Voor het lieve vee wordt in dit land zeer goed gezorgd dooide Rijkslandbouwproel'stations, maar tot de mensclien strekt zich die zorg niet uit. De manier, waarop door sommige particuliere bureaux en deskundigen van twijfelachtig allooi „geschipperd" wordt, is beneden kritiek: de verzekering onder chemische controle is in ons land niet zelden eene bespotting der waarheid. Ik noemde zooeven de liuionadequaestie, welnu, in een bepaald geval bleek mij, dat eene door den fabrikant als reclame gebruikte deskundige „controle" alleen daarin bestond : dat er geen rattekruid zat in de aniliue's, die hij voor zijn fabrikaat bezigde! Een ander verklaarde alleen, dat de door hem gewaarborgde stropen vrij van lood zijn! Ik zal over dit algemeene onderwerp hier niet meer zeggen: wie het aanroert, steekt zich in een veel grooter wespennest dan hij, die 't eerzaam gilde der kunstlinionade-fabrikanteu aantast.... Het zal in Nederland op dit gebied sukkelen blijven, tot de Staat zich met het voedings- en genotmiddelenonderzoek bemoeit door oprichting van provinciale Rijksbureiux, en door bewerking en uitgave van een Codex aliinentiirius, opdat de rechter steeds wete wat onder vervalsching te verstaan is.

In de keuken is saccharine o.a. aanbevolen bij het bereiden van meelspijzen, ook van groenten, appelmoes, pruimen enz. — kortom in 't algemeen, oin daar het gebruik van suiker te tem/leren. De hemel beware echter elk voor dergelijke getemperde maaltijden, vooral in linteis en restauraties! Andere indnstrieele toepassingen van saccharine, of laten wij maar zeggen : andere voedings- en genotmiddelen, waarin met saccharine geknoeid kan worden, zijn : wijn, honig, chocolade, puddingmeel, conlitnren, bonbons, enz. Ook maken sommige brouwers groot misbruik van saccharine in bier. *)

*) „Geen saccharine in de hu shomlii';/", cl) aan de brouwers mo»on wij wel zeggen: tfiet in het birr.' Dingen, die niet in liri bier thui-i bobooien, die liet kunstmatig een „cachet" verleeuen dat liet oorsponkelijk niet bezat of kon bezitten, maken het altijd, in plaats van boter, minderwaardig: zulk bier gaat ons tegenstaan, waarom kan men niet zeggen: is liet, de combinatie van smaak en slechte inwerking op onze organen? (Techniscii weekblad „Het Hier" Juni lfcOö).

Sluiten