Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had voor 3300 K.G., Italië voor 2900 K.G., Rusland en de Ver. Staten slechts voor 1000 K.G. Duitsche saccharine. Blijkt het dan niet, dat dit kleine land ongeëvenredigd veel er van verorbert? En wees er zeker van, dat de 209'.H) K.G. nog maar een deel uitmaken van t totaalverbruik liier te lande. Het artikel wordt in groote hoeveelheden binnengesmokkeld ; rechts en links wijst men u in onze Belgische giensprovinciën lieden aan, die zich daarmede bezighouden, deels voor inlandsehe industrieën, deels voor wederuitvoer, o. a. naar Engeland. Er wordt hier ook veel Fransclie saccharine verkocht; ik lieb^ ze herhaaldelijk in de oorspronkelijke verpakking in handen gehad. En meer dan de „Staatlich concessionirte" Duitsche fabriek, leggen die in de andere landen, welke, zooals wij zagen, tot voor korten tijd zelfs aan Dnitschland leverden. zich toe tip het clandestien export, ouder allerlei schoone namen, zoo als Sucre de Lyon. Sncre Sucraniinée, Sucre de iiananier, Extrait de t'anne enz. Het doel dier fancy-namen is o. a., om de gewetensbezwaren van saccharine-verbrnikers tegemoet te komen: „saccharine in mijn fabrikaat - -. wel neen, daarvoor zou ik mij schamen. Ik gebruik alleen de beste soort: suikerextract, verzoete glucose, sucraiiiine, sncrol, sucrase, sycose, tolunlzoet, zuckerine, cryst.allose, duleine, glvcine. edulcorant. .. . maar «lat is heel wat antlers en volmaakt onschadelijk". liet zijn natuurlijk de fabrikanten en leveranciers, die hun dat ingefluisterd hebben. En daarom is liet wel merkwaardig, lioe veel kwaad de heeren zoetstof-fabrikanten van elkanders product spreken. Zoo lees ik ia eene Duitsche circulaire, dat duleine wordt aanbevolen als zijnde weit weniger 'j'jt<'J als Saci'liarin. 1'n bij sucramine klapt tle Fransclie fabrikant uit de school, dat zijn product coiitrairement <i la Saccharine n'a /tns d'in/Ine nee fadieiise sur la <1 igestinn.

Ik heb over de giftigheid van saccharine niet meer willen zeggen, dan ik verantwoorden kan. Het behoort immers tut, tle moeilijkste zaken, bij dergelijke chemicaliën met zekerheid uit te maken, waar en wanneer, spoedig til' laat, de schadelijke inwerking op het organisme intreedt. Soms duurt, het jaren, voor die giftnatuur eener stof blijkt, en voor al de nadeelige .,Xebenw irkungeii" volledig bekend zijn. Ik noemde reeds salicylziiur, en w ijs ook op de door leekeii zon dikwijls misbruikte autip\ ï ine, phenacetine, antifebrine, snlfon.il, alle stoffen, die niet saccharine zekere, verwantschap hebben, en die .als deze alleen door den arts moesten worden toegediend. Mat saccharine physiologisch allerminst onwerkzaam is, blijkt al uit die ontzettende en langdurige prikkeling van liet smaakvermogen. Terwijl liet zoet, va'i suiker weldra uit de mondholte is verdwenen, blijft, dat van saccharine uren lang voortduren, omdat, dit; stof telkens opnieuw uit het lichaam met hit speeksel wordt afgescheiden, hetgeen eene onaangename droogte en verminderden etenstrek, bij sommigen zelfs beslist onwelzijn geeft. Bij voortdurend gebruik achten daarom vele onderzoekers saccharine wel degelijk zeer nadeelig. en iu de eerste plaats is zij dat. dan ongetwijfeld voor zwakken en voor kinderen, welke juist aan suiker zoo groote behoefte hebben. En uil mogen de geleerden twisten, li"C schadelijk saccharine dan wel is. en hóéveel \ en B. zonder dadelijk merkbare verfriftigiiursvcrscliijiiseleii.tiir.il wel konden innemen, dat kan u koud laten, lezer. Een feit is het, dat, die stof in ons lichaam niet thuis behoort: en zoolang wij niet weten, door

Sluiten