Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke wellicht kleine prikkels de eerste aanleiding tot velerlei ernstige ziekten gegeven wordt, is het maar veilig, dergelijke vreemde chemicaliën te mijden, en ze in geen geval in ons voedsel te dulden 5). Zwangere vrouwen hebben byzonder reden, de drenking van het nierweefsel niet saecharine-gift te vreezen. Hetzelfde geldt voor allen, wier nierfunctie verzwakt is.

Zij echter, die bij saccharine-verkoop en saccharine-gebruik voordeel hebben, vermanen niet tot dergelijke voorzichtigheid, en laten zelfs niets achterwege, wat het volk ten opzichte van saccharine gunstig, en voor suiker ongunstig, kan stemmen. Mocht men hén gelooveu, dan is niet saccharine, doch suiker een vergift. Zoo wordt het bestaan der suikerziekte (diabetes mellitus) als wapen tegen suiker en voor saccharine gebezigd. \ olkomen ten onrechte, want normaal suikerverbrnik veroorzaakt nooit suikerziekte, doch vele ziekten van het zenuwstelsel leiden, op deels nog onverklaarde wijze, tot diabetes: een reden te meer, om uit ons organisme te weren stoffen als saccharine, waarvan wij den l.'ingzamen invloed op zenuwen en zenuwwerking niet kunnen controleeren.

Dringend is noodig : bescherming tegen de saccharine en het open en verborgen gebruiken dier stof als vervanginiddel van suiker. Des te meer, omdat de openbare meening over een dergelijk „geldswaardig" product der chemische fabrieken van den beginne af stelselmatig vervalsclit is. Eene bestrijding in geschrifte moge iet3 helpen, (inderdaad is onder den invloed der vele waarschuwingen, ook in dagbladen en tijdschriften, het gebruik van de tabletjes in den laatsten tijd al sterk verminderd) de ervaring leert, dat een „wenk" van hoogeraf nog meer uitwerkt, en dat ten slotte eene verbodsbepaling, met strenge straffen, de rest moet doen. Ik voor mij zie nog geen beter oplossing der saccharinequaestie dan een absoluut verbod deze stof te verstrekken buiten voorschrift van den geneesheer. Saccharine toch is nog veel goedkooper zelfs dan accijnsvrije suiker, en dient ook al om die reden op zichzelf bestreden te worden.

Het open gebruik van saccharine ontraden, liet heimelijk gebruik, in \oedings- en genotmiddelen, strengelijk straffen als eene groote vervalsching, dat kan in. i. reeds thans gebeuren. En daarnaast: niet verflauwen in den strijd tegen den onhygiënisclien suikeraccijns, die medewerkt om de echte suiker, dat ideaal genotmiddel, dat, kostelijk voedingsmiddel, voor ons arm volk onbereikbaar te maken, en die aldus direct en indirect, ook door middel der saccharine, zoo groote schade doet aan de volksgezondheid, en vooral ook aan het volkslevensgenot, li)

W ie de saccharine schadelijk noemt en haar het volk wil afnemen, heeft geen^ antwoord op de vraag: waarom onthoudt men ons dan de suikeri Want niemand zal uit liefhebberij de leugensuiker verkiezen boven echte suiker: in clandestien saccharine-gebruik moge winzucht en bedrog zijn, het open saccharine-verbruik wijst voornamelijk op armoede. Het Xederlandsche volk eet saccharine niet uit voorliefde, neen, uit suikerhonger, omdat hier de fiscus van elk kilogram suiker zeven en twintig centen schraapt, terwijl er in Frankrijk slechts twaalf, in België tien, in Duitschland acht, en iu Engeland zes cent suikerbelasting is. Neem onzen onbillijk hoogen suikeraccijns weg, of begin dien te verlagen tot een redelijk bedrag, van tien cent bijv., — het volk zal onmiddellijk

Sluiten