Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoorden met een sterk vermeerderd snikergebruik. Onze snikerïudustne verheit zich, de jamfabricage wordt „coMeurrenzf.thig"

„Het belang van duizenden, zoo schreef het dagblad rde l elegraaf' in een hoofdartikel van 17 Maart j.1. getiteld : Weg mot <lat tuig! (dat is de saccharine), wordt met saccharine-bestrijding gediend - van arme kerels

f h,iVrj"0edel' d0 V,TlUX; ee" r,nd scllMe il1 111,11 theebusje mee naar dé iabnek krijgen ; narigheid 111 plaats van spierverfrisschende suiker - vin commensaals, die borden-vol weezoete haverbrij naar binnen lepelen zonder dat er een grein suiker isotoniscl. in l.nn maag gaat -«pannen" van kinderen, die wegbleeken bij suikerlooze opvoeding, gecombineerd uiet dagelyksche „benzoëzure saliinied-behaudeling".

Vóór alles heb ik, in dit vlugschrift, mijne lezers wenschen te overtuigen, dat saccharine mets met suiker heeft uittestaan. Laat mij daartoe nog liet volgende opmerken, dat niet buiten de sfeer van eenvonU gen gaat: lo. Insecten (bijen, wespen, mieren, vliegen) zijn fel op 1, «i«t waar t Jlaar zet ze eens saceharine-stroop voor — die blijft onaangeroerd! (Jok honden en katten eten geen saccharine: alle dieren toonen een merkbaren weerzin tegen dien zoeten smaak 7). 2o In zuiveren staat werkt saccharine op de smaakzenuw 550 maal zoo steik als suiker. Zou het goed zijn, uw oogzeninv te prikkelen met een booglicht 5o0 maal zoo sterk als een gewone lamp V (Het is waar dat de saccharine m geringe hoeveelheid en sterk verdund genomen wordt, doch de moleculaire werking dier stof verandert daardoor toch met), do. Laat zoon saccharine-tabletje op de tong smelten, wat merkt ge dan . Lerst een weeachtig en onnatuurlijk zoet, en spoedig daarna een scherp, bitter en brandend gevoel, dat geenszins uitsluitend afkomstig is van het bij die tabletjes gevoegd natriumbicarbonaat.. Welnu zoo is liet ook: de zoetheid is maar schijn, doch de scherpte behoudt de' saccharine liet gelieele lichaam door, tut in de nieren toe, waar ze weder moet worden afgescheiden. Wat die vreemde stof op haar lan-en wedoor het organisme uitricht, en of zij op den duur wellicht iijne beschadigingen van liet zenuwstelsel kan veroorzaken, dat weten wij niet.

liet is nog een geheim, of het in 't, voornemen onzer Regeerin- li-t maatregelen te treffen tegen liet. toenemend saccharine-misbruik hier "te lande. V ermoedelijk wel. De meest voor de hand liggende manier zou wezen, saccharine te belasten overeenkomstig liet ..zoetmakend" vermogen, d.a. 300—550 maal zooveel als suiker. Dat is echter piactisch onuitvoerbaar: het smokkelen wordt dan al te winstgevend, en bovendien, op allerlei wijzen zal men de saccharine, door oplossen en vermen-en aan de belasting kunnen onttrekken: dat leert de ervaring in Engeland. Daar de saccharine somwijlen op recepten als medicijn wordt voorgeschreven, lil. als antifernientativiim, antisepticum, dinreticum (wat il weder geen bewijzen zijn, dat die stof in de voeding past!), is er ook alleszins reden, haar te plaatsen op de medicinale lijst C. de lijst van stoffen, welke voor liet gebruik als geneesmiddel aan den kleinhandel onttrokken zijn. Jlaar men kan zoo niet het huishoudelijk gebruik als suikersurrogaat treffen, en bovendien heeft die lijst nooit aan liet doel beantwoord. Wensehelijk zou in elk geval wezen, niet langer toe te staan het clandestien gebruik van saccharine, dat eene duidelijke overtredin- is van art. 330 Welb. v. Strafrecht — helaas ook al een onzer vele wets-

Sluiten