Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepalingen, waaraan zeer onvoldoende de hand gehouden wordt. Men doe dat in "de toekomst, maar late dan ook niet achterwege, de saccliarinebestrijding te paren aan accijns-verlaging! 8)

lil afwachting van al die mogelijke Kegeeringsmaatregelen betrettende deze stof wil ik in gemoede raden : Geen saccliarine in de huishouding. liet is niets dan leugen en bedrog*). Werp al de „saccliarientjes inde ,,-oot, en laat dat goedje niet meer in uw huis toe. ,,'t I[iet saygnen, maar 't ma" wel nmjyrijn lieete", laat Jeanne Keyneke van Stnwe julfrouw Jansen zeggen (in de Nieuwe Gids van Mei 1!I05). Drink liever koftie of tliee zonder suiker, dan daarmede, zeg ik. Oefen drang uit op uwe leveranciers, dat n geen sacchariiie-houdende waren verkocht worden. opdat zóó reeds den mis ladigeu fabrikanten liet saecharine-bcdrijt afgeleerd worde. Wees er steeds van overtuigd, dat saccliarine alleen moet gebruikt worden door den nrls voorycschreren.

Als ge mij niet gelooft, vraagt liet uwen huisdokter, wat hij denkt van saccliarine als vervangniiddel van suiker in de voeding van u en uwe kinderen. Het is te lmpen. dat liet daarvoor aangewezen liooge latuls-college, n.1. de centrale gezondheidsraad, zieli eindelijk eens duidelijk <n onbewimpeld over deze zaak. die toch wel een volksbelang betreft, uitspreke. Wellicht vindt deze rail aanleiding tut eeue olticieele roorlirhliiiy, of wat in dit geval vrijwel op hetzelfde neerkomt, waars,■Iniiruiy betreffende saccliarine. Immers, wat weet de kleine uw.n van t diepgaand verschil tnssche» het .zoet" van suiker en het -zoet van sacelianne, en spreekt men met winkeliers er over. dan is dit de gewone verdediging- als het goed niet. deugde, dan had de politie het ons al lang verboden." Üolijkerds voegen er bij: „en liet wordt aanbevolen door de lieeren ... en . .

Ten slotte nog één opmerking. Ik voor mij heb eeue vaste overtiu.rin.r a angaande de schadelijkheid van sacch.iriiic-gebmik : op welke over wegingen van cheniischeii en toxicologische» aard die overtuiging berust, is ni dit vlugblad kortelijk aangegeven. l>en strijd tcgi'ii il<' s.ji cliarine aanbindend, heb ik mij, om wél gewapend te zij» tege» hen. die deze stof uog altijd als een ..onschuldig genotmiddel blijvenvoorstellen, echter ook gewend tot een der grootste autoriteiten op het gebied van "enecsmiddel- en vergift leer: Prof. Dr. Und. Kobert. vroeger te Dorpat, thans te Kostork. met de volgende vraag: ..Kan. naar «we meeuing. saccliarine i» het vrije verkeer worden toegelaten, af acht .gij zulks\ool de volksgezondheid sclia.l. lijk afgezien d»s va» overwegingen van fiscaliteit.

*) Terwijl ik dit schreef, braeht men mij de brochure «ener Ainstordamseho firma waarin het» volgen do. te lezen staat:

verbruik aan saeehanne neemt voortdurend toe, en meer en uieei kom mên tot de erkenning, dat het een deugdelijk en do gezondheid be\o,d< >. ml veizoet in gs middel is. .la, saeehanne ,s zei Is heter voor de p-«ondl« ld dan Jker w,ieebarine heet't bloedzuiverende eigenschappen, liet windt >n d. indu stri'e reeds overal toegepast, vooral bij liet inleggen van vruchten en de beieiding van'vruchtensappen. in banket- en koeki.akker.jen, konom overal \ond saccliarine in een kort tijdsverloop.haar weg. In ontelbare Innsg.-ziin« J

•iacebarine nu gebruikt bij de bereiding van -roemen, ,...uu.u»»,

enDeri;elijke propagM,da-gesel,rif.je« voor de sacel.arine worden bij duizen den verspreid, onder de deuren geschoven in de woningen der werklieden..

Sluiten