Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jialië, Wet van 2 Juli 1902.

Het afleveren van saccharine zonder voorschrift van den geneesheer is op strenge straffen verboden, ook aan de apothekers.

Japan. Ministeriëele beschikking, in werking getreden 1 Oct. 1902.

Het is verboden saccharine te gebruiken in dranken en voedingsmiddelen voor verkoop bestemd; in voorraad houden, of verkoopen van dergelijke koopwaren, waarin saccharine voorkomt, is eveneens verboden.

De provinciale gouverneurs kunnen onder bepaalde voorwaarden vergunning geven tot den verkoop van saccharine of daarmede toebereide artikelen; deze vergunning kan te allen tijde weder worden ingetrokken, en vervalt zoodra de verkoop aan een derde wordt overgedaan. Op alle koopwaren, spijzen en dranken, waarin saccharine voorkomt, moet het opschrift zulks vermelden. Iedere overtreding wordt gestraft met een geldboete van 25 yen.

Luxemburg, Wet van 21 Jan. 1903.

Dezelfde bepalingen als in Duitechland.

Oostenrijk en Hongarije, Ministeriëele beschikking van 20 April 1898.

I)e invoer is verboden van saccharine, inethyl-saccharine, sucrol, zuckerin, dulcin, krystallose, of hoe dergelijke stoffen meer genoemd mogen worden; aan apothekers en drogisten kan vergunning tot invoer, mits alleen voor geneeskundig gebruik, gegeven worden.

Het aanwenden van saccharine en dergelijke stoffen voor levensmiddelen, tot verkoop bestemd, en het ten verkoop in voorraad houden of verkoopen van zulke eet- of drinkwaren, is verboden.

Apothekers mogen saccharine verkoopen op voorschrift van een geneesheer, waarbij is aangegeven de hoeveelheid die per maand mag worden afgeleverd; zulk een voorschrift is echter niet langer geldig dan drie jaren.

Rusland, Ministeriëele aanschrijvingen van 2 Febr. 1902 en 18 Juni 1904.

Slechts met inachtneming der bepaalde voorschriften is de vervaardiging en de verkoop geoorloofd van saccharine, saccharosine, zuckerin, krystallose e.d.

Behalve in apotheken, mogen deze stoffen alleen worden verkocht in drogistwinkels, die daartoe vergunning hebben; van in- en verkoop moet nauwkeurig boek gehouden worden, en de aflevering mag alleen geschieden in oorspronkelijke verpakking der fabriek, met opgaaf op de etiquette van de hoeveelheid, vervat in ieder doosje of fleschje, en voorzien van den belastingstempel.

Het is verboden saccharine e.d. te bezigen bij het bereiden van eetof drinkwaren, bestemd tot verkoop.

Overtredingen dezer bepalingen worden al naar omstandigheden gestraft met hechtenis van 1 tot 3 maanden en geldboeten van 100 tot 300 roebels.

Sluiten