Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORAFSPRAAK.

Broeders en Zusters! Nog maar enkele dagen zijn er verloopen, sinds in liet vroege morgenuur van den 30»ten April de zoo vurig verbeide tijding ons bereikte: de Koningin is gelukkige moeder geworden.

Wij hebben eergisteren een van die zeldzame oranjedagen beleefd, waarop het hart der natie klopte met hoorbare slagen, waarop wij in komende tijden met blijde herinnering zullen terugzien, waarvan onze knapen en meisjes, die zoo luide hebben gejubeld, later met opgetogenheid zullen vertellen aan kinderen en kindskinderen.

En thans, nu wij Lutheranen op den lsten Zondag na het in vervulling treden der blijde hope in ons bedehuis te zamen zijn gekomen, is onze dankeusstof nog niet uitgeput. Neen wij willen het uitspreken reeds nu, aan het begin van ons blijde feest, hoe rijk wij ons gezegend weten, ook wij, door de geboorte van dit koninklijke kind.

Wij verheugen ons met de gelukkige ouders, die, na jaren van vergeefs hopen, thans hun vurigsten wensch zien vervuld ; wij verblijden ons met onze geëerbiedigde KoninginMoeder over den schat haar in dit kind geschonken. Gelijk in haar eigen dochter zal zij ook thans in dit kleinkind weder opleven en opbloeien, jong worden ot liever jong blijven, gelijk ze dat is in de liefde van haar volk.

Wij zijn dankbaar met alle burgers van het vaderland, nu de tradities van het Oranjehuis zullen blijven bestendigd onder ons, naar wij vurig hopen en bidden. Wij danken allen God voor het heerlijk vooruitzicht ons in de geboorte

Sluiten