Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd in die vergadering dank gezegd voor zijn recht vaderlijke propositie; voorts werd besloten „eenige leeden so uyt de regeerende consistorie als oud-raden te verkiesen tot een Commissie, om hunne gedachten te laten gaan, projecten op te stellen, enz. enz."

In een volgende vergadering zien wij de voorbereiding zoover gevorderd dat besloten wordt „een Request op te stellen aan de Edelagtbare Heeren van de Magistraet deeser steede, om ons toe te staen de vryheyd van Stadsaccynsen voor 1t voornoemde Huys, mitsgaders dat Hunne Ed.agtbare ons brieven van voorschrijvinge goedgunstig gelieven te verleenen aan de Edelgrootmogende Heeren Staten van Holland en Westvriesland, om mede vrij te syn van alle landsimpositien".

Alzoo geschiedt. Maar hier w^l men het niet bij laten. Men zal — zeer wijze en voorzichtige maatregel! — gecommitteerden afvaardigen naar de Heeren van de Magistraat om persoonlijk de zaak bij dezen aan te bevelen. Een geschikten pleitbezorger vindt men in den predikant Pamho, een van de meest bekende Luthersche predikanten van dien tijd, blijkbaar een strijdlustige en strijdvaardige natuur, voor geen klein gerucht vervaard, heerschzuchtig, maar tevens, wat dikwijls daarmee samengaat, voortvarend, ijverig, vurig van geest, een man in ieder geval wel ter tale, en dus uitermate geschikt voor dit werk. Hij met twee ouderlingen maken hun opwachting bij de leden van de Magistraat en in de Vergadering van 15 Maart 1733 werd, zeer ten genoege van het consistorie gerapporteerd, „dat de commissie den Heer Baljuw en Heeren Burgemeesteren hebben gesproken, van deselve heel beleeft ontmoed te sijn, en dat hunne Edelagtbare oordeelden dit versoek een nuttig en nodig werk te weesen." Blijkbaar hadden de gecommitteerden succes bij hun pogen gehad en geen wonder dan ook dat nu besloten werd de noodige stappen te doen bij de liooge regeering en een request in te dienen bij de Staten van Holland en West-vriesland, waarin verzocht werd vrijdom van alle lands-impositien.

Sluiten