Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beneficien van «Ie Iinpositien te genieten'' hetwelk eenparig is goedgekeurd.

Voorts werden bij provisie twee ouderlingen en twee diakenen tot Hegenten aangesteld, tot tijd en wijle dat de Reglementen zouden zijn opgesteld en goedgekeurd. De namen dier Regenten zijn Bose, v. i>. Bkro, Klefkexs en Moxixx.

Zoo staat dan die vergadering van 29 April 1734 opgeteekend als een der meest belangrijke ten opzichte van de voorbereiding en wording onzer stichting.

Den l*'?» Ahi 17-14 wordt het nieuwe, dat is te zeggen het gehuurde huis in gebruik genomen. Op een oud blad papier, zoek geraakt, doch later teruggevonden, stonden de namen der verpleegden opgeteekend, waarvan copie is genomen. Een feit is dat op den lsten Mei onze Gemeente hare weezen en ouden van dagen zelfstandig verzorgde, wel is waar nog in een gehuurde woning, maar toen toch reeds genoemd het „Weeshuis der Evangelisch Luthersche Gemeente".

Van een feestelijke installatie van het Weeshuisbestuur geen sprake; ik vind er althans niets van vermeld. Van een inwijding der huizinge zie ik evenmin iéts opgeteekend. Toch denk ik zoo dat bij den eersten maaltijd en aan dén eersten avond de gebeden der inwonenden uit 's harten allerdiepsten grond zijn opgeweld en dat deze gebeden Gode welbehagelijk zijn geweest.

Eenvoudig was het begin; zonder veel drukte of vertoon werd het huis betrokken. Er werd — en dat zegt genoeg —gezorgd, gewaakt gebeden. De Weezen hadden voorts in stede van hunnen eigen aardschen vader en moeder Geruit Meijer en diens huisvrouw tot hunne verzorgers, ze hadden steun en leiding van de zijde der bovengenoemde Hegenten, en mocht er een tijd zijn geweest dat ze klagen moesten: „Wij sijn Weesen en hebben geeuen Vader op dien dag stond geschreven in helder hemelsei) licht het woord: „ik wil u niet veriaeten."

Is er ook reden voor ons om te jubelen en te juichen, dankbaar te zijn aan God, die het werk Zijner handen

Sluiten