Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkteekenen, die de groote daden der vaderen moeten overbrengen op het nageslacht, maar de Christelijke liefde verduurt de tijden eu is hechter dan metaal of marmer. ')

Nog eens, die liefde is uit God, die ons niet heeft verlaten en ons niet zal verlaten. Hij. de bron van alle liefdeleven in menschenharten, Hij blijft, waar alles den mensch ontzinkt. Hij blijft, waar 't zwak en hulpeloos kind, van vader en moeder verlaten, schreit om brood en hulpe. Wij hebben 't gezongen uit volle borst: Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot, Hij is en blijft mijn Vader en behoeder. Hij is mijn rots, mijn toevlucht in den nood. Dat woord is waarachtig.

God blijft en ontfermt zich over den sidderenden en bevenden ouderdom, over deu mensch, die in het verzwakte lichaam geen kracht meer vindt om zich toe te rusten tot den moelijken levensstrijd.

God zal het Huis niet verlaten en Hij zal ook niet verlaten het menschenkind in wiens ziele Hij wekt het teeder mededoogen, ontroering en erbarming over den nood des broeders; neen, God zal niet verlaten allen, die hun tijd, hun kracht, hun liefde schenken en samenwerken tot den bloei van het Huis. Hij is getrouw bevonden en zal ook in komende dagen getrouw bevonden worden. Ziet, m. vr. bij alle beroeringen, waaraan ook ons gemeenteleven heeft blootgestaan, bij het uitbarsten van het vuur van oneenigheid en twist, vaak over de leer, vaak over allerlei beuzelingen, welke menschen tegen elkaar in het harnas joegen, heeft het leven Gods, in de liefde werkzaam, altijd weer getriomfeerd en dientengevolge is nooit de drang tot zegenen verzwakt. Immer en altijd weer was men offervaardig, redding kwam er altijd weer, telkens uitkomst in bange en moeilijke dagen.

Ja, steeds zegepraalde de liefde en daarom Gode de eer, die is en die was en die wezen zal ,de Liefde", die is de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, doch die

') Rendier.

Sluiten