Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op paden wand'len, waar Uw oog alleen mij ziet, — de wereld ziet licin toch wel, het publiek houdt hem in 't oog. Ook is er een Kerkelijk Handhoek, dat elk jaar verschijnt, bewerkt door een Commies bij het Ministerie van Financiën, Afdeeling Eerediensten, en dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Wie dat verlangt kan omtrent elk predikant te weten komen: zijn diensttijd, standplaatsen, intree enz. Gelijk van ieder, werd dit ook van mij openbaar gemaakt. Ik zelf zou de aandacht op die 40-jarige ambtsvervulling niet gevestigd hebben. Men moge het een gedenkdag noemen, een feestdag is het eigenlijk niet. Ik althans kan niet feestelijk gestemd zijn bij de gedachte dat ik u eerlang ga verlaten. Droevig dan? Dat evenmin. Gij zult zeggen: 't Is uwe vrije verkiezing, wij dwingen u niet tot heengaan, dat weet gij wel beter. Voor dat laatste ben ik zeer dankbaar, maar sommigen uwer weten reeds sedert lang, dat, als mijne gezondheid blijft, mijn werk niet is afgedaan en men mij elders roept, niet als predikant, maar om mij nog meer dan tot nu toe aan eenige wetenschappelijke studie te wijden.

Ik herhaal, dat ik zelf van dezen dag geen gewag zou hebben gemaakt, omdat ik met allerlei „dagen", vierdagen, feestdagen, gedenkdagen enz. in den regel niet veel oj) heb. Ik laat aan een ander gaarne de vrijheid, daaraan de noodige ruchtbaarheid te geven, maar ik neem en behoud ook liefst mijne vrijheid om op dat punt een geestverwant van den apostel I'aulus te zijn, die verklaarde, dat voor hem alle dagen even heilig waren.

Ik heb alzoo dezen dag niet als een gewonen Zondag mogen beschouwen en kan dus ook deze samenkomst niet opvatten als eene gewone godsdienstoefening. Want ik mag thans niet meer trachten dood te zwijgen, waaraan een ieder uwer in deze ure een oogenblik denkt. De dag van de 10-jarige ambtsvervulling is aangekondigd

Sluiten