Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheim van de eeuwigheid zou en moest door de studie van den bijbel zooveel mogelijk opgeheven worden.

Ziedaar in hoofdzaak het antwoord op de vraag hoe ik er toe gekomen ben, predikant te worden. Met het oog op die theologische studie werd ik op 17-jarigen leeftijd aangenomen als lid van de Hervormde Kerk. Hoewel op de scholen van Dokkum onderwezen (de tuin van de ouderlijke woning grensde aan de stadsgracht), had die aanneming plaats bij den orthodoxen predikant van mijne woonplaats Aalsum. In hetzelfde jaar werd ik student.

Het raadsel is niet opgelost, de sluier niet weggenomen. Maar mijn lot was beslist. AVat kan van schijnbaar geringe invloeden het geheele lot van den niensch afhangen!

Ik was en bleef in de theologie en kwam later van de theologie in de kerk.

De kerkelijke loopbaan is al heel eenvoudig. Ruim 3 jaren op een dorpje in Gelderland, bijna 17 jaren op een dorp in Friesland en ruim 10 jaren hier.

In Friesland ontving ik eenige beroepen, maar de gunstige toestand van de eigen gemeente en de nabijheid van Harlingen, drongen ons steeds tot het besluit om te blijven waar wij waren. Over die kerkelijke loopbaan zij nog dit opgemerkt, dat in 18G<> liet algemeen stemrecht in de Nederl. Ilerv. Kerk werd ingevoerd, dus 2 jaren na mijne indiensttreding. Dat beteekende, en mijn tijdgenooten zoowel als ik begrepen dit lieel spoedig, dat voor vrijzinnige predikanten bijna alle promotie was afgesneden, daar het „volk achter de kiezers", nu als kiezers optredende, jaren aaneen de voorkeur zou schenken, vooral in de grooto steden, aan predikanten van orthodoxe richting.

Enkelen zochten zoo spoedig mogelijk een onderkomen als leeraar bij de gymnasia of bij de toen pas opgerichte

Sluiten