Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd winnen van de duiven, wien het dan gaat als mijn vroegere vervolgers.

Dat inbezitnemen van zijn behoeften en dat verdedigen met eigen, aangeboren verdedigingsmiddelen door de dieren, — hoe natuurlijk is dat! En hoe geheel in strijd daarmede de onzedelijke moordtuigen onder de mensehen! Men zou den mensehen wel kunnen toeroepen: ..leert van de spreeuwen en wordt wijs !"

Waar mijne denkbeelden nog al afwijken van de leer dei' volksvoorlichters, en daarom misschien verdraaid en bespot worden, in plaats van aanvaard, wil ik om misverstand over diefstal te voorkomen, trachten mij in 'tkort duidelijk te maken voor productieve werkers.

Wij menschen leven op een stukje afgekoelde aarde, waaruit overvloedig allo menschelijke behoeften kunnen worden getrokken.

Enkelen nemen meer dan zij noodig hebben, en daardoor komen anderen te kort.

Dat meer nemen dan noodig is, (lat is diefstal!

Dat moet dan beschermd worden door omheiningen, grenzen, wetten. handen en oppassers. Hoe meer gestolen wordt, hoe meer plaats voor dieven, om den een den ander het weer af te nemen. En waar onze leerstellingen en opvoeding, meest als grondslag hebben het nemen en beschermen, spreekt het vanzelf, dat de meest-ontwikkelden ook de grootste nemers zijn. En waar diefstal de grondslag van ons samenleven is geworden, willen de meeste menschen ook van diefstal leven, waardoor dit zoo inheemsch is, dat, wie vandaag nog geen dief is. het morgen wordt. En zoo niet, dan wordt hij bestolen!

I Jiefstal aan- of af te raden, is geheel overbodig. Wie zelf niet produceert, en toch wil leven, moet gaan stelen: daar bestaat geen andere weg.

1 )e productieve arbeiders hebben niet noodig te stelen, zij produceeren hun eigen onderhoud ; zij hebben alleen maar te zorgen, dat zij niet bestolen worden. En juist doordat zij dit toelaten, kweeken zij dieven.

Beide hob ik ondervonden: ik heb mij laten bestelen en heb genomen van anderen. Beide zijn onnatuurlijk, daarom bevallen zij niet. Kommunistjsch werken in

Sluiten