Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w • De Ondehvijs-Novelle.

Door het Hoofdbestuur is du 31 Oct. 1904 het onderstaande adres verzonden :

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

getlt met vt-rechuldigden eerbied te kennen

het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-Genoots:hap (erkend bri Koninklijk Besluit van 15 Maart 1844 No HO), dat het kennis genomen heeft van het Ontwerp- JFet tot herziening van eenige artikelen der wet tot regeling van het LaItr Onderwijn en aanvulling der icet tot regeling der financieele verhouding tunschen het Rijk en de Gemeenten en herziening der algemeene regelen ten aanzien der Plaatnelijke Belastingen ;

dat het tegenover de strekking van het ontwerpt hetwelk bij aanneming het onderwijs «en belangrijken stap verder brengt in de richting van de wenschen , uitgedrukt in het bekende Unie-Rapport, als ztjn besliste meeniDg te kennen geeft, dat, terwille van het groote belang der volkseenheid, de school, toegankelijk voor kinderen van alle gezindten , de volksschool moet blj'vtn;

dat het, als dit ontwerp wet wordt, ernstigen achteruitgang vreest voor de geheele volksontwikkeling,

1 . doordat het zich uitbreidende bijzonder onderwijs uari minder deugdelijke eischen behoeft te voldoen dan het openbaar onderwijs; en 2°. doordat het aantal scholen met een, twee en drie leerkrachten zich sterk zal uitbreiden ten koste van het bestaan van grootere en daardoor beter ingerichte scholen ;

dat het voorts , in overeenstemming met het boven aangegeven standpunt , in de openbare school de beste inrichting ziende voor goed volksonderwijs, met nadruk Uw aandacht vestigt op de gevaren voor den bloei van dat openbaar onderwijs — vooral ten plattelsnde — bij aannemirg van dit wetsontwerp. Die gevaren spruiten voort:

1°. uit de geheele strekking van het ontwerp, dat aanstuurt op een toestand , waarbij de bijzondere school regel, de openbare aanvulling is ; en 2° uit de in Art. 3 van het ontwerp voorgestelde korting op de uitkeering van het Kijk aan de gemeente ;

Sluiten