Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de voorgestelde wijzigingen in de opleiding en het examen, genoemd in het voorgestelde art. 56a, veel van hare beteekenis verliezen , waar zij de eischen voor de inrichting eener kweekschool belangrijk lager stellen dan die, thans geldende voor de Rijkskweekscholen ;

dat de voorgestelde wijzigingen in art. 26 der Wet op het Lager Onderwijs een nieuw beginsel omtrent salariëering leggen, welk beginsel noch uit de geschiedenis van dit artikel voortvloeit , noch te verdedigen is door een beroep op de practijk, en bovendien onbillijk geacht moet worden;

dat het ontwerp geen enkele bepaling bevat, om de ellende, wairin vele openbare onderwijzers in geval van op-wachtgeldstelling zullen worden gestort, ook maar eenigszins te lenigen;

redenen , waarom het U met den meesten aandrang verzoekt het daarheen te willen leiden , dat

1°. aan geen kweekschool subsidie worde verleend, als zij niet voldoet aan alle eischen , aan de Rijkskweekscholen gesteld bij Koninklijk Besluit van 21 Mei 1891 (Staatsblad No. 97), vermeerderd met het onder 1°. en 11°. genoemde van het voorgestelde art. 12 der Wet op het Liger Onderwijs;

2°. een bepaling opgenomen wordt, waardoor het aantal openbare kweekscholen belangrijk moet worden uitgebreid tn bet aantal bijzondere kweekscholen, dat voor subsidie in aanmerking kan komen, jaarlijks wordt vastgesteld en wel zoo, dat het zich verhoudt tot dat der openbare ongeveer als het getal kinderen, dat beide soorten van lager onderwijs volgt;

3°. in het ontwerp de volgende wijzigingen worden aangebracht :

a. uit artikel 12 sub 2 der Wet op het Lager Onderwijs vervallen de woorden: „en aan hoofden van scholen".

b. om tot een kweekschool te worden toegelaten, moet men in het bezit zijn van een einddiploma Hoogere Burgerschool met ^-jarigen cursus of door een examen bewijzen de kennis te bezitten, die noodig is tot het verkrijgen van dat diploma.

c. aan elke kweekschool moet verbonden worden een cursus voor de actc van Hoofdonderwijter.

d. de subsidie van f 800. — , bedoeld in het voorgestelde Art. 12 onder Ili, worde in een anderen vorm gegeven.

e. in het voorgestelde Art. 57b 1° worde in plaats van de woorden een of meer gecommitteerden gelezen : minstens drie gecommitteerden, gekozen uit het Rijksschooltoezicht of uit personen , die bij het onderwijs werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn, en aan dit artikel worde toegevoegd de bepaling, dat ook deze examens benevens die voor onderwijiers, openbaar moeten wezen.

Sluiten