Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangebracht', is veel geringer dan dat, wat gegeven wordt door een Hoogere Burgerschool met vgfjarigen cursus, ja zelfs staat een kweekschool te dien aanzien achter bij een drie-jarige Hoogere Burgerschool

Ook de vakopleiding is er onvoldoende ; de ervaring heeft geleerd en leert nog dagelijks, dat jonge mannen en vrouwen, pas van de kweekschool ontslagen, niet steeds in staat zijn een klasse te beheerschen en ternauwercood eenig inzicht hebben na de moeilijke vraagstukken van paedagogiek en ethiek, zoodat van opvoedend onderwijs geven veelal geen sprake is.

De opleiding aan normaallessen en die door hoofden van scholen is nog veel slechter en ontaardt niet zelden in een dressuur, in een africhten voor het examen, bedoeld in artikel S6a met zijn uiterst bescheiden eischen, een examen bovendien, dat door zijn slechte inrichting het mogelijk maakt, dat een bewijs van bevoegdheid wordt uitgereikt aan iemand, die niet de minste geschiktheid heeft om onderwijs te gever.

Het waR dus pen verrassing, dat de Minister de kweekschoolopleiding wilde bevorderen en het examen voor de akte bedoeld in artikel 56a verbeteren; maar van het aangename in die verrassing bleef na nauwkeurige studie van het ontwe'p en de Memorie van Toelichting weinig over.

In de eerste plaats laat de Minister de door iedereen zoo terecht afgekeurde en de voor het onderwijs zoo schadelijke eenpersoonsopleiding bestaan. Dat motiveert de Minister niet en — dat is niet te motiveeren. Gebrek aan onderwijskrachten is er riet, eerder een overcompleet, en de geringe kosten van de aldus verkregen akte mag geen reden zijn voor het blijven bestaan dezer opleiding.

Hier is zeker de waar naar zijn geld en met een kleite wijziging van artikel 12 der wet op het lager onderwijs, was die opleiding voor goed verdwener. Als de Kegeering de akte niet betaalde, zou er niemand gevonden worden, die zich zou wijden aan deze opleiding.

In de tweede plaats stelt de Minister zelfs niet in uitlicht de oprichting van Rijkskweekscholen, waardoor het aantal normaallessen zou kunnen worden verminderd. Telken jare zal bij het opmaken van de begrooting bepaald kunnen worden, wat in dezen te doen staat, en bedenken we dan hoeveel het budget v.n Binnenlandsche Zaken meer zal vragen voor het lager onderwijs wegens de subsidie aan ce bijzondere schoolbesturen, de gemeenten en de bijzondere kweekscholen, dan is er ulle grond voor het vermoeden, dat de eerste jaren niet tot de oprichting van Rijkskweekscholen zal worden besloten.

Maar wat wtl het ergste is, de Minister stelt de eischen, waaraan een kweekschool moet voldoer, om voor subsidie in aanmerking te komen, belangrijk lager dan die, welke

Sluiten