Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i,- de verordening op het lager onderwijs in de gemeente, en h * opnemen op meer dan een tijdstip per jaar, hoewel de kiassen-indeeling in verbard met het aantal onderwijzers slechts ten opuame van tin hoogste eens pir jaar wettigt. Lager onderwijs, dat voor htt zesde levensjaar a&nvaDgt, kan al niet veel vrucht opleveren ; maar waar dit reeds begint als de leerlingen nauwelijks den leeftijd van vijf jaren bereikt hebben, moeten de vorderingen in de vakken van art. '2 al zeer klein wezen in het eerste leerjaar. Met grond mag men beweren, dat daar het onderwijs slechts gedurende vijf jaren gegeven wordt.

Alleen een speculeeren op de begeerte der ouders, om toch maar hun kinderen zoo jong mogelijk elders bewaard te hebben dan in het gezin en er zoo spoedig mogelijk partij van te kunnen trekken, geholpen door het streven om zooveel mogelijk kinderen aan de openbare school te onttrekken, kan hier oorzaak zijn, dat de gelden voor het lager onderwijs op zoo ondoelmatige wijze worden uitgegeven en dat de volksontwikkeling benadtell wordt door het te vroeg verlaten der school. Want het is niet hetzelfde of de kinderen hun zes voorgeschreven lee.'jur* n op school doorbrengen tusschen het 4e en het 11e of tusschen het öe en het 1'ie jaar. Het laatste trjdp rk geeft grooter waarborg voor geschiktheid, om het onderwijs op te nemen.

Het is daarom gr.wenscht , dat in geen enkele lagere school leerlingen worden toegelaten beneden den zesjarigen leeftijd en in ieder geval moet, ter wilie van de eenheid in het onderwijs in dezelfde strtek, de leeftijd van toelating dezelfde zijn. l)e districtsschool >pziener is de man , die daarvoor zorgen moi t, muar daartoe moet hem dan ook de noodige macht gegeven worden om op alle scholen te vroege plaatsing te beletten.

Vreemd mag het heeten , dat het lli]k in vele gemeenten de geheele salaiietring en overal de geheele pensionneeiing op zich nemende , zich geeneilei in loed op de benoeming en het ontslag voorbehoudt en het ontwerp alleen het bestaan eener commUsie eischt , op welker samenstelling het Rijk evenwel in het geheel geen invloed heeft.

Wijselijk heeft de wet de wille kt ur der gemeentebesturen bij benoeming, ontslag en s^hoisiDg van openbare onderwijzers buitengesloten door het Rïjkstot zicht d ;n noodigen invloed op die handelingen te gevtn in de art. 28 tot 32 en ten einde hun nog beter waarborg te geven aan art. 19 littera f toegevoegd He vruug is nu gewettigd of de schoolbesturen zoo uit geheel undere menscben zijn samengesteld dan de gemeentebesturen , dat elke invloel van het ri)kstoezicht bij dezelfde handelingen der etrste buitengesloten kan worden. Ook het

Sluiten