Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik word geroepen om op dit tweede Jaarfeest der Werkliedenvereniging Maarten Luther de feestrede te houden. Helaas, wij voelen ook nu dat wij op aarde nooit volmaakte feestvreugde mogen smaken. Onze broeder Weber, de man, die zooveel voor de Vereeniging en ook voor dit jaarfeest heeft gedaan, is ziek. en kan daarom niet in ons midden zijn. Dat werpt eene schaduw op dit feest, en derhalve ook op de feestrede. Trouwens, er zijn er, die vragen of ons geheele feest wel recht van bestaan heeft, die twijfelen of eene vereeniging als de onze wel noodig is, die vreezen dat ook zij weder eene van die tallooze stichtingen zal wezen, die alleen geboren worden uit de zucht om altijd weer iets nieuws te hebben.

Waar ik voor de eerste maal als Eere-Voorzitter dezer vereeniging in het openbaar optreed, daar zij het mij vergund uwe aandacht bij deze vraag te bepalen. Ik wensch dus het een en ander over den aard en het wezen der vereeniging te zeggen, en wij willen achtereenvolgens stil staan bij de vier deelen van haren naam.

Onze vereeniging is, in de eerste plaats, eene vereeniging van

WERKLIEDEN,

en wie uwer iets van de geschiedenis onzer eeuw weet, die weet dat ook zij dus deel wil nemen aan eene geweldige beweging, de arbeidersbeweging. die als een golfstroom over het maatschappelijke en staatkundige leven van onzen tijd gaat, terwijl het de vraag is of zij, gelijk onlangs op Ceram, vernietigend en verwoestend, dan wel, gelijk de Nijloverstroomingen, vruchtbaarheid en zegen brengend zal zijn. Onze vereeniging is eene poging om tot het laatste mede te werken.

Dat er verschillende standen en klassen in de maatschappij zijn, is bekend. De menschen zijn 1111 eenmaal ongelijk in bekwaamheid, neigingen, beschaving, arbeid, bezittingen, opvoeding. Die standen moeten echter niet boven, onder en tegen elkander, maar naa.it en roor elkander zijn.

Zoo is er ook een stand van werklieden. Zeer verschillend is de waardeering, die hij vindt. Van velen hoort men de dwaze bewering dat het de arbeiders alleen zijn, die de maatschappij in stand houden, en aan wie alle anderen het leven te danken hebben. Anderen zien

Sluiten