Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ons land bestaan reeds Patrimonium, anti-revolutionair en calvinistisch; de Roomsch-Katholieke Volksbond; en de Christelijk Nationale Werkliedenvereniging, die uitsluitend voor de Nederlandsch-Hervormde Kerk is. Dat zijn altemaal pogingen om door het Christendom aan de groote beweging eene goede richting te geven, om den stroom tot zegen en niet tot verwoesting te doen zijn.

Naast deze drie is nu ook onze vereeniging opgericht, en zoekt zich een eigen plaatsje om in zeer bescheiden mate ook iets goeds te doen.

Wij hebben van groote dingen gewaagd, die andere vereenigingen tot stand hebben gebracht, meent niet dat wij zulke dingen ook van onze vereeniging verwachten, dat wij voornemens zijn huizen te bouwen, en gebruiksvereenigingen op te richten. Ach neen. Al zouden alle Luthersche werklieden zich bij ons aansluiten, wij zouden nog slechts eene betrekkelijk kleine vereeniging zijn: de kracht, die duizenden bij duizenden ontwikkelen kunnen, kunnen wij niet verwachten van eene vereeniging. die slechts bij tientallen hare leden telt. Toch verachten wij, naar liet woord des Heeren. den dag der kleine dingen niet. Toch zijn wij begonnen, in den Naam des Heeren. tevreden met de kleine dingen, die Hij gegeven heeft. Gij hebt gehoord, uit de verslagen van onzen Secretaris en Penningmeester, dat ons werk niet zonder nut, ook in tijdelijke dingen is geweest.

Maar het is ons niet alleen om tijdelijke belangen te doen. De meeste leden ontvangen in onze vereeniging niets, maar geven, geld, tijd en kracht, en de vereeniging heeft niet alleen een stoffel i jken, maar ook een geestelijken zegen. Dat er eene vereeniging is. waarin mannen als vrienden, broeders, elkander ontmoeten, is reeds een voorrecht. In den menseh is van nature de behoefte aan gezelligheid en ontspanning. Die behoefte doet zich dikwijls dubbel gevoelen in eene groote stad. In een dorp kennen allen elkander, in eene stad niet, en terecht is gezegd dat men zich nergens zoo eenzaam kan gevoelen als waar de menschen bij duizenden zich om ons verdringen. Onze vereeniging is eene poging om aan die behoefte tegemoet te komen. Wanneer des Zaterdagsavonds de leden hunne bijdragen komen betalen, dan wordt ook menig vriendelijk woord, menige vriendelijke handdruk gewisseld, die wie weet hoeveel goed doen. Menige vergadering is ook voor de leden en hunne echtgenooten een avond van gezellige ontspanning, en tevens een middel om nuttige kennis op te doen.

Bovenal echter mogen wij niet vergeten dat in ons Reglement als doel wordt opgegeven: het behartigen van de geestelijke en stoffelijke belangen der werklieden. Daarin wordt dus uitgesproken dat de geestelijke belangen vooraan staan en dat wij in de eerste plaats eenen geestelijken zegen verwachten, dat onze leden en hunne ge-

Sluiten